حاملگی‌ در سوئد

تعداد موفقیت حاملگی‌ و زایمان در سوئد جزو موفقترین کشورها در دنیا می‌باشد. هدف از ثبت بارداری برای بهبود یفیت سرپرستی از خانمهای حامله و نوزادهای آنهاست. با ۱۱۰۰۰۰ تولد در سال، این یک مجموعه بزرگی‌ از معلومات و پیشرفت خواهد شد.

این ثبت بارداری تضمیمی ملی‌ دارد و با ادارهٔ بهداشت سوئد به اجرا رسیده است. ما اطلاعات را از دوران اولی‌ بارداری تا ماهها بد از تولد نوزاد جمع‌آوری می‌کنیم. محافظت از این اطلاعات زیر نظر قوانین کشور سوئد می‌باشد و این اطلاعات فقط برای تحقیقات و بهبود سازمان بهداشت استفاده خواهد شد. از اطلاعات جمع‌آوری شده به طریق محرمانه و ناشناس نگهداری و محافظت میشود و دسترسی‌ به این اطلاعت جز توسط کارمندان این سازمان ممکن نمیباشد.

شرکت کردن در ثبت بارداری کاملا داوطلبانه می‌باشد. اگر مایل به ثبت اطلاعات خود نیستید این موضوع را با پزشک خود در میا‌‌ن بگذارید.

Dokument

Translations