Allmänt

IVF är idag en kliniskt etablerad verksamhet som omfattar ca 25 000 behandlingar/år resulterande i ca 5 000 födda barn. Detta motsvarar drygt 4% av alla barn som årligen föds i Sverige.

För ca 30 år sedan började varje klinik skicka årliga sammanställningar till Socialstyrelsen. I mitten av 90-talet erhölls tillåtelse från Datainspektionen att upprätta ett individbaserat register innehållande samtliga IVF-behandlingar som lett till förlossning. Syftet var att studera IVF-behandlingens eventuella risker för barnen. Samkörning har vid fyra tillfällen gjorts med följande register; 1) medicinska födelseregistret, 2) cancerregistret, 3) sjukvårdskonsumtionsregistret, 4) missbildningsregistret och 5) dödsorsaksregistret. Resultaten från dessa studier finns publicerade i speciella rapporter.

De positiva erfarenheterna från det individbaserade registret medförde att man 2007 startade Kvalitetsregistret Q-IVF och numera sker all rapportering dit. Detta register drivs gemensamt av alla IVF-kliniker i Sverige.