För forskare

Forskaruttag

Önskar du göra ett forskaruttag från registret kontaktar du först registerhållaren för att diskutera projektet. Därefter skickar du in en skriftlig förfrågan till Q-IVF (på mall nedan). Först därefter gör du en ansökan om etikprövning.

Registerservice

Socialstyrelsens registerservice är en servicefunktion för forskare och för de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bl.a. att bidra till ökad kvalitet på data i registren. Här hittar man också stöd till forskare som planerar forska på registerdata. På hemsidan hittar du också information om hur du beställer registerdata. http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice.

Etikprövning

För att kunna begära ut data från kvalitetsregister eller andra nationella register behöver du som forskare en godkänd etikprövningsansökan från Etikprövningsmyndigheten.

Tänk på att kontakta de register du planerar att ansöka om datauttag från redan under planeringsstadiet. Annars finns risken att ett projekt med godkänd etisk prövning inte är genomförbart, exempelvis om data för olika variabler saknas för den tidsperiod som valts för studien.

Länkar:
Information om etikprövning på etikprövningsnämndens webbplats

Information om nationella kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Kostnad

Nationella kvalitetsregistret Q-IVF tar ut en startavgift på 15 000 kr för sekretessprövning (inkluderar upp till 10 timmars arbete) Timkostnad för ytterligare timmar är 1200 kr/timma. För datauttag från registret debiterar MedSciNet 1200 SEK/timma. Vid begäran om datauttag från företag kan ytterligare kostnader tillkomma.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES-området

De särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller vid överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES-området finns i dokumentet nedan. Den bedömning som måste ske innan tredjelandsreglerna blir aktuella, nämligen om den behandling som överföringen innebär är laglig eller ej, tas inte upp i detta dokument.