Nyheter 2023

2023-12-07

Nyheter i uppföljningsprotokollen implementeras inom kort:
2-årsprotokollet:
- Bayley testversion (III eller IV) blir obligatoriskt att besvara.
- Testversion av M-CHAT (M-CHAT eller M-CHAT R/F) likaså.
5½-årsprotokollet:
- M-ABC: Endast skalpoäng behöver fyllas i, systemet beräknar sedan automatiskt percentil. 

 

2023-11-14

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

2023-11-14

Viktigt om reservnummer

Regionerna använder olika reservnummer vilket skapar problem vid fler vårdtillfällen. Barn som skrivs in med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer som det först givna vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas av registret som ett annat reservnummer och ett annat barn, med risk för att dubbletter skapas. Om moderns personnummer är detsamma och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen.
När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan barnets personnummer vi kommande vårdtillfällen.

Samma problem gäller om modern har reservnummer, det först givna reservnumret måste följa modern.

2023-10-16

Vad tycker föräldrarna om den svenska neonatalvården? Ny rapport publicerad.

2023-10-06

Variabelförändringar: SNAP- och CRIB-scores utgår. Nya variabler som lagts till är:
1) Antenatal tillförsel av Magnesiumsulfat (MgSO4; för neuroprotektion av tidigt födda) - ja/nej
2) Tid för avnavling (fylls i en gång, ange ett av svarsalternativen).
3) Total mängd urpumpad bröstmjölk (i milliliter) vid 14 dagars ålder. Variabeln ska bara vara synlig och möjlig att fylla rapporteringsdygn 14 (systemet räknar ut vilken dag det gäller). 
4) Paraplyslutning nytt alternativ för behandling av PDA (öppetstående ductus arteriousus)

2023-10-05

Nu finns statistik för vård av nyfödda Hud-mot-hud (HmH), redovisat per sjukhus och region under menyn "Dashboard". Sedan tidigare hittar du här interaktiva redovisningar av föräldraenkät, användning av antenatala steroider vid hotande förtidsbörd, och centralisering av förlossning till rätt nivå.

2023-09-14

Idag firar vi 150 vetenskapliga publikationer som använt data från SNQ. Och under förra året behandlades hela 51 önskemål om datauttag från landets neonatalavdelningar, regioner och andra myndigheter.

2023-08-01

Att ladda ner: Definitioner av viktiga diagnoser.

2023-07-20

P91.0D Perinatal arteriell stroke

Ovanstående ICD-10 kod ska användas vid registrering av perinatal stroke i SNQ.

2023-06-20

Årsrapporten 2022 finns nu att ladda ner.

2023-06-09

Kära användare,

Sommaren är här och kanske några redan har börjat semester. Vi vill påminna om att alla avdelningar behöver ha minst en användare med behörighet som lokal administratör (lokaladmin) i tjänst. Detta för att kunna lösa uppgifter som att lägga till användare, uppdatera inloggningsuppgifter, och för att kunna radera ev. felaktiga vårdtillfällen.

Glad sommar önskar Lena, Stellan o Mikael

2023-04-05

Inbjudan till Webinar om nutrition och amning 30 maj kl. 13-15.30.

Anmälan senast 26 maj till: kristina.i.jonsson@regionstockholm.se

2023-03-15

Verksamhetsrapporten är uppdaterad (t o m dec 2022). Nu kan också omvårdnadsrapporten för 2022 laddas ner. Gå till fliken 'Resultat' eller om du redan är inloggad, till 'För användare'.