SNQs årsrapporter

Nyhet 2023: Utöver Neonatalvårdsregistrets (SNQ) Årsrapport som omfattar alla neonatalvårdade barn (ca 10% av samtliga nyfödda) så  evalueras från och med i år hela vårdkedjan, från graviditet, förlossning och över neonatalperioden i en Perinatal Årsrapport. Analyserna utgår från data kring graviditet och förlossning som finns registrerat i Graviditetsregistret, till vilka data från SNQ har länkats. Till skillnad från de enskilda kvalitetsregistrens årsrapporter visas data inte på sjukhusnivå, utan ambitionen är att fånga mer generella trender.  

Sedan 2011 sammanställer SNQ en årlig rapport. I rapportens första del redovisas anslutnings- och täckningsgrad, datakvalitet, utveckling av kvalitetsindikatorer över tid och effekter på vården. I rapportens andra del (appendix) redogörs för neonatalvårdens infrastruktur, processer och resultat upp till 2-års ålder.

Eftersom svensk neonatalvård är centraliserad (så att de minsta och de sjukaste barnen vårdas vid större, regionala enheter) samtidigt som betydande eftervård och uppföljning sker vid mindre sjukhus, redovisas flera av vårdresultaten per storregion.

Årsrapporter