Välkommen till Neonatalvårdsregistret

Anmäl dig nu (klicka på länken) till nästa års registerdagar 14-15 mars 2024.

Plats: Radison Blu Arlandia Hotell, Arlanda flygplats, Stockholm. Programmet innefattar - förutom föredragningar om lokala och regionala förbättringsarbeten, Årsrapporterna och nyheter på hemsidan, samt gruppdiskussioner - följande teman: "Obesitas och övervikt under graviditet - hur går det för barnen?"; "Den första timmen - the Golden Hour"; "Vad tycker föräldrarna om den svenska neonatalvården?"; "Smärta hos tidigt födda barn"; och "Intubation och extubation av extremt tidigt födda barn".
Mötet är avgiftsfritt och alla måltider ingår. Resa och övernattning måste du som deltagare/din klinik stå för. Varmt välkommen önskar Mikael, Stellan och Lena!

Neonatalvårdsregistret omfattar alla barn som vårdats på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, och till forskning och sjukvårdsutveckling.

Nyhet: Utöver Neonatalvårdsregistrets (SNQ) Årsrapport som omfattar alla neonatalvårdade barn (ca 10% av samtliga nyfödda) så evalueras från och med i år hela vårdkedjan - graviditet, förlossning och  neonatalperioden - i en Perinatal Årsrapport. Analyserna utgår från data kring graviditet och förlossning som finns registrerat i Graviditetsregistret, till vilka data från SNQ har länkats. Till skillnad från de enskilda kvalitetsregistrens årsrapporter visas data inte på sjukhusnivå, utan ambitionen är att fånga mer generella trender.

Stöd för dig som ska ha dialog med gravid kvinna med hotande förtidsbörd i vecka 22-26.

Presentationer från Registerdagarna 16-17 mars 2023.

Se våra videos: 1) Introduktion, 2) Jämföra data och 3) Förbättra

 

Statistik från registret

Antal mödrar: 181911
Antal barn: 209603
Antal vårdtillfällen: 275622

Aktuellt

2023-12-07

Nyheter i uppföljningsprotokollen implementeras inom kort:
2-årsprotokollet:
- Bayley testversion (III eller IV) blir obligatoriskt att besvara.
- Testversion av M-CHAT (M-CHAT eller M-CHAT R/F) likaså.
5½-årsprotokollet:
- M-ABC: Endast skalpoäng behöver fyllas i, systemet beräknar sedan automatiskt percentil. 

 

2023-11-14

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

2023-11-14

Viktigt om reservnummer

Regionerna använder olika reservnummer vilket skapar problem vid fler vårdtillfällen. Barn som skrivs in med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer som det först givna vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas av registret som ett annat reservnummer och ett annat barn, med risk för att dubbletter skapas. Om moderns personnummer är detsamma och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen.
När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan barnets personnummer vi kommande vårdtillfällen.

Samma problem gäller om modern har reservnummer, det först givna reservnumret måste följa modern.

2023-10-16

Vad tycker föräldrarna om den svenska neonatalvården? Ny rapport publicerad.

2023-10-06

Variabelförändringar: SNAP- och CRIB-scores utgår. Nya variabler som lagts till är:
1) Antenatal tillförsel av Magnesiumsulfat (MgSO4; för neuroprotektion av tidigt födda) - ja/nej
2) Tid för avnavling (fylls i en gång, ange ett av svarsalternativen).
3) Total mängd urpumpad bröstmjölk (i milliliter) vid 14 dagars ålder. Variabeln ska bara vara synlig och möjlig att fylla rapporteringsdygn 14 (systemet räknar ut vilken dag det gäller). 
4) Paraplyslutning nytt alternativ för behandling av PDA (öppetstående ductus arteriousus)

2023-10-05

Nu finns statistik för vård av nyfödda Hud-mot-hud (HmH), redovisat per sjukhus och region under menyn "Dashboard". Sedan tidigare hittar du här interaktiva redovisningar av föräldraenkät, användning av antenatala steroider vid hotande förtidsbörd, och centralisering av förlossning till rätt nivå.

2023-09-14

Idag firar vi 150 vetenskapliga publikationer som använt data från SNQ. Och under förra året behandlades hela 51 önskemål om datauttag från landets neonatalavdelningar, regioner och andra myndigheter.

2023-08-01

Att ladda ner: Definitioner av viktiga diagnoser.

2023-07-20

P91.0D Perinatal arteriell stroke

Ovanstående ICD-10 kod ska användas vid registrering av perinatal stroke i SNQ.

2023-06-20

Årsrapporten 2022 finns nu att ladda ner.

Årsrapporten 2021 finns nu att läsa (med reservation för smärre justeringar).

Glad sommar önskas alla!