Svenskt neonatalt kvalitetsregister

COVID19 i Neonatalregistret

Rapportering av nyfödda barn till mödrar som testats positivt för SARS-CoV-2 (Covid-19) fortsätter som förut men den tidigare öppna redovisningen av data upphör. Istället hänvisas till Gravidtetsregistrets hemsida (https://www.medscinet.com/gr/default.aspx) som ger en mer fullständig bild av antalet gravida kvinnor som testats positivt. 

Neonatalregistret samlar uppgifter gällande alla nyfödda barn till mödrar hos vilka virus påvisats under graviditet. Inskrivning och skapande av ett vårdtillfälle i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning (anges under rubrik "Detta vårdtillfälle avser vård vid:...").
Kodning:
Barn med positiv virusdiagnostik för COVID19 ska erhålla diagnoskod U07.1 och om barnet har symtom, följt av kod för manifestation (t.ex. medfödd viruspneumoni P230).
Barn med negativ virusdiagnostik kodas U07.2
Barn utan symtom där provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta (moder som testats positivt för SARS-CoV-2) där provsvaret på barnet inte är klart kodas med Z20.8.

Registreringen infördes 23 mars 2020 men kända fall kan skrivas in i efterhand.

Statistik från registret

Antal mödrar: 152090
Antal barn: 174615
Antal vårdtillfällen: 225344

Aktuellt

2020-10-28

Föräldraenkäten
Redovisningen av föräldraenkäten är nu tillgänglig och nås via hemsidan. Uppdatering kommer att ske veckovis. Redovisningen omfattar kliniker med 10 svar eller fler. Urval som baseras på graviditetslängd, vårdtid och tidsperiod är tillsvidare begränsade. Inbjudan skickats ut omkring 14 dagar efter barnets utskrivning (om utskick inte stoppats) som SMS till förälders mobiltelefon med länk till enkäten. Kom ihåg att informera föräldrar om enkäten vid utskrivningen.

2020-09-25

Webbdirektivet 
Enligt EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser har SNQs hemsida testats. Du kan läsa resultatet i Tillgänglighetsredogörelsen.Pdf

2020-07-30

Nytt om forskaruttag
Uttag av registeruppgifter för forskning avgiftsbeläggs fr.o.m 1 augusti 2020. Grundavgift är 10 000 kr för arbete upp till 10 tim, därefter 1000 kr per tim.

2020-07-13

Reviderade omvårdnadsvariabler...
...är införda i SNQreg. Revisionen påverkar inmatning av data för smärta, hudskador/trycksår, nutrition/amning, lägsta temperatur – totalt ett 10-tal variabler.  

2020-07-13

Nytt protokoll för 2-årsuppföljningen...
...har tagits fram av Neonatalföreningen vilket resulterat i färre variabler och tydligare kvalitetsindikatorer. 

2020-07-13

Föräldraenkät via sms
...är nu aktiverad för samtliga som använder SNQreg. Två veckor efter utskrivning sänds web-länk via sms till den förälder vars telefonnummer finns i SNQ. Enkäten sänds ut efter 1:a och 2:a vårdtillfället och besvaras på internet (18 frågor). Enkäten finns än så länge enbart på svenska. 

2020-06-22

SNQ Årsrapport 2019
Läs den här.

2020-05-15

Föräldrainformation
är reviderad för att uppfylla uppställda krav och finns nu (inkl bilagor) att ladda ner under flik "Föräldrainformation"

2020-04-05

Uppdaterad nationell rekommendation för handläggning av nyfödda barn till kvinnor med Covid-19.
Rekommendationen finner du här.

2020-03-15

Virtuella registerdagar en succé!
Skärmdumpar från mötet samt presentationer finner du här.

2020-03-14

Ny nationell rapport…
 … om neonatalvårdens kapacitet. Rapporten finns att hämta här

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.

2019-11-19

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen 
Läs artiklarna här

2019-11-18

Stor regional variation (se nuläge här) trots avrådan att använda inhalationssteroider
Läs rapporten här

2019-11-17

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras
Se vetenskapliga publikationer

2019-10-28

Användardagen 14 oktober
Presentationer finns här: 
Intro till SNQreg
Neonatalregistret 14 okober, Mikael Norman
Frågor i föräldraenkät

2019-10-21

Uppdaterat datalager
Neonatalregistrets datalager är nu uppdaterat och innehåller uppgifter om barn födda före 32 fullgångna graviditetsveckor och utskrivna under perioden 150101-190831. Gå till fliken "För användare" och ladda ner filen genom att klicka på "datalager".

2019-09-04

SNQ:s årsrapport för 2018
Neonatalregistrets Årsrapport 2018.pdf

2019-06-06

PDA i fokus - nya avhandlingar. Läs mer

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA

2016-06-22

SNQ Årsrapport 2019

Läs den här.