Välkommen till Neonatalvårdsregistret

Neonatalvårdsregistret omfattar alla barn som vårdats på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för neonatalvården är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, forskning och sjukvårdsutveckling.

Statistik från registret

Antal mödrar: 187577
Antal barn: 216301
Antal vårdtillfällen: 285345

Aktuellt

2024-04-05

Hemsidan är omarbetad för att bättre möta behov och önskemål från våra användare och uppdragsgivare. 

2024-03-26

Variabellistan är uppdaterad.

2024-02-23

Klickbara hjälptexter (markerade med en cirkel innehållande ett frågetecken) introduceras inom kort för flertalet variabler i SNQreg. Hjälptexterna anger/definierar vad som ska rapporteras. 

2024-01-04

Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister har meddelat att det är inte förenligt med patientdatalagen att kräva skriftlig signerad avsägelse från att delta i registret, det kan räcka med muntlig avsägelse. Informationen till föräldrar har därför uppdaterats. Om förälder muntligt tackar nej, var vänlig meddela detta via info@snq.se.

2023-11-14

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

2023-11-14

Viktigt om reservnummer

Regionerna använder olika reservnummer vilket skapar problem vid fler vårdtillfällen. Barn som skrivs in med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer som det först givna vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas av registret som ett annat reservnummer och ett annat barn, med risk för att dubbletter skapas. Om moderns personnummer är detsamma och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen.
När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan barnets personnummer vi kommande vårdtillfällen.

Samma problem gäller om modern har reservnummer, det först givna reservnumret måste följa modern.

2023-08-01

Att ladda ner: Definitioner av viktiga diagnoser.

2023-07-20

P91.0D Perinatal arteriell stroke

Ovanstående ICD-10 kod ska användas vid registrering av perinatal stroke i SNQ.