Välkommen till Neonatalvårdsregistret

Neonatalvårdsregistret omfattar alla barn som vårdats på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för neonatalvården är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, forskning och sjukvårdsutveckling.

Registerdagarna 14-15 mars: anmäl dig nu och här hittar du programmet.
Mötet är avgiftsfritt och måltider ingår.

I en ny Perinatal Årsrapport evalueras hela vårdkedjan graviditet, förlossning och neonatalperiod. Här fångas generella perinatala trender i landet över tid. 

Stöddokument vid hotande förtidsbörd i vecka 22-26 kan laddas ner.

Använd dessa kriterier när du registrerar viktiga diagnoser.

Se våra videos: 1) Introduktion, 2) Jämföra data och 3) Förbättra

Statistik från registret

Antal mödrar: 183836
Antal barn: 211888
Antal vårdtillfällen: 279003

Aktuellt

2024-02-23

Klickbara hjälptexter (markerade med en cirkel innehållande ett frågetecken) introduceras inom kort för flertalet variabler i SNQreg. Hjälptexterna anger/definierar vad som ska rapporteras. 

2024-01-04

Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister har meddelat att det är inte förenligt med patientdatalagen att kräva skriftlig signerad avsägelse från att delta i registret, det kan räcka med muntlig avsägelse. Informationen till föräldrar har därför uppdaterats. Om förälder muntligt tackar nej, var vänlig meddela detta via info@snq.se.

2023-12-07

Nyheter i uppföljningsprotokollen implementeras inom kort:
2-årsprotokollet:
- Bayley testversion (III eller IV) blir obligatoriskt att besvara.
- Testversion av M-CHAT (M-CHAT eller M-CHAT R/F) likaså.
5½-årsprotokollet:
- M-ABC: Endast skalpoäng behöver fyllas i, systemet beräknar sedan automatiskt percentil. 

 

2023-11-14

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

2023-11-14

Viktigt om reservnummer

Regionerna använder olika reservnummer vilket skapar problem vid fler vårdtillfällen. Barn som skrivs in med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer som det först givna vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas av registret som ett annat reservnummer och ett annat barn, med risk för att dubbletter skapas. Om moderns personnummer är detsamma och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen.
När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan barnets personnummer vi kommande vårdtillfällen.

Samma problem gäller om modern har reservnummer, det först givna reservnumret måste följa modern.

2023-10-16

Vad tycker föräldrarna om den svenska neonatalvården? Ny rapport publicerad.

2023-10-06

Variabelförändringar: SNAP- och CRIB-scores utgår. Nya variabler som lagts till är:
1) Antenatal tillförsel av Magnesiumsulfat (MgSO4; för neuroprotektion av tidigt födda) - ja/nej
2) Tid för avnavling (fylls i en gång, ange ett av svarsalternativen).
3) Total mängd urpumpad bröstmjölk (i milliliter) vid 14 dagars ålder. Variabeln ska bara vara synlig och möjlig att fylla rapporteringsdygn 14 (systemet räknar ut vilken dag det gäller). 
4) Paraplyslutning nytt alternativ för behandling av PDA (öppetstående ductus arteriousus)

2023-10-05

Nu finns statistik för vård av nyfödda Hud-mot-hud (HmH), redovisat per sjukhus och region under menyn "Dashboard". Sedan tidigare hittar du här interaktiva redovisningar av föräldraenkät, användning av antenatala steroider vid hotande förtidsbörd, och centralisering av förlossning till rätt nivå.

2023-08-01

Att ladda ner: Definitioner av viktiga diagnoser.

2023-07-20

P91.0D Perinatal arteriell stroke

Ovanstående ICD-10 kod ska användas vid registrering av perinatal stroke i SNQ.