Välkommen till Neonatalregistret

Samtliga sjukhus som vårdar nyfödda barn är anslutna:

Statistik från registret

Antal mödrar: 157376
Antal barn: 180844
Antal vårdtillfällen: 234138

Aktuellt

2021-02-02

Barn till mödrar som testats positivt för SARS-CoV-2. P.g.a. ofullständiga data och stort merarbete avslutas inrapporteringen av barn till test-positiva mödrar som vårdas på förlossning/BB. Däremot fortsätter inrapporteringen av barn till test-positiva mödrar och som vårdas i neonatalvård såsom tidigare.

2021-01-20

Information om personuppgifter

Möjlighet för användare att se personnummer i SNQ finns för att kunna använda registerdata tillsammans med andra informationskällor för kvalitetsarbete och forskning, men nedladdning (till ex.vis Excel) av personuppgifter får endast göras med myndighetstillstånd och görs via registerhållare.

2020-12-17

BiliAid - ny mobilapp för värdering av hyperbilirubinemi

BiliAid är en mobilapp som kan laddas ner från App-store för de vars mobiltelefon använder Android som operativsystem (tyvärr ännu ej klart för nedladdning för de med iOS-system). Rekommendationerna som ges i appen baseras på Neonatalföreningens vårdprogram. Riskvärdering och bedömning av bilirubin hos barn med gestationsålder <35 veckor omfattas inte. 

2020-12-08

SNQ Quiz

Testa dina kunskaper om SNQ och om några kvalitetsindikatorer i senaste Årsrapporten, klicka på länken ovan! Sammanställning och priser till de med flest rätt delas ut på Användardagen 18 mars 2021.

2020-11-29

SNQs 20:e användardag
Torsdag 18 mars 2021 Anmäl dig till mötet.
Programmet kommer att ha fokus på Föräldraenkäten - innehåll, svar och förbättringsinitiativ utifrån svaren. Vidare kommer resultaten av två nationella forsknings- och kvalitetsprojekt utgående från SNQ att presenteras: 2-årsuppföljningen av barn födda före 27:e graviditetsveckan 2014-2016 samt perinatala utfall av COVID-19. Dessutom kommer professor Haresh Kirpalani (Canada/USA) gästföreläsa. Slutligen har tid avsatts för presentationer av lokala/regionala förbättringsarbeten och Årsrapporten, samt frågor kring SNQ.

2020-11-27

Nytt om andningsstöd
Vid registrering av andningsstöd finns nu möjlighet att välja NIV/NAVA respektive NAVA (respirator). NAVA står för "Neurally Adjusted Ventilatory Assist" och kan användas när barnet är intuberat eller som en form av CPAP (NIV/NAVA). NIV står för Non-Invasive Ventilation. Det är ännu få kliniker som använder NAVA men det finns ett önskemål att kunna redovisa episoder med denna typ av andningsstöd.

2020-09-25

Webbdirektivet 
Enligt EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser har SNQs hemsida testats. Du kan läsa resultatet i Tillgänglighetsredogörelsen.Pdf

2020-07-30

Nytt om forskaruttag
Uttag av registeruppgifter för forskning avgiftsbeläggs fr.o.m 1 augusti 2020. Grundavgift är 10 000 kr för arbete upp till 10 tim, därefter 1000 kr per tim.

2020-07-13

Reviderade omvårdnadsvariabler...
...är införda i SNQreg. Revisionen påverkar inmatning av data för smärta, hudskador/trycksår, nutrition/amning, lägsta temperatur – totalt ett 10-tal variabler.  

2020-07-13

Nytt protokoll för 2-årsuppföljningen...
...har tagits fram av Neonatalföreningen vilket resulterat i färre variabler och tydligare kvalitetsindikatorer. 

2020-07-13

Föräldraenkät via sms
...är nu aktiverad för samtliga som använder SNQreg. Två veckor efter utskrivning sänds web-länk via sms till den förälder vars telefonnummer finns i SNQ. Enkäten sänds ut efter 1:a och 2:a vårdtillfället och besvaras på internet (18 frågor). Enkäten finns än så länge enbart på svenska. 

2020-06-22

SNQ Årsrapport 2019
Läs den här.

2020-05-15

Föräldrainformation
är reviderad för att uppfylla uppställda krav och finns nu (inkl bilagor) att ladda ner under flik "Föräldrainformation"

2020-04-05

Uppdaterad nationell rekommendation för handläggning av nyfödda barn till kvinnor med Covid-19.
Rekommendationen finner du här.

2020-03-15

Virtuella registerdagar en succé!
Skärmdumpar från mötet samt presentationer finner du här.

2020-03-14

Ny nationell rapport…
 … om neonatalvårdens kapacitet. Rapporten finns att hämta här

2020-03-05

Centralt personuppgiftsansvar flyttat

Alla nyfödda barn som läggs in på neonatalavdelning i Sverige inkluderas sedan år 2004 i Neonatalregistret om vårdnadshavaren inte motsätter sig detta. För att samordna och effektivisera funktioner med liknande register i Sverige, kommer det centrala personuppgiftsansvaret att flyttas från Region Västerbotten till Karolinska Universitetssjukhuset. För dig som är patient registrerad i SNQ, innebär det att du från och med 5 mars 2020 skall vända dig till Karolinska Universitetssjukhuset om du har funderingar om ditt deltagande i registret eller önskar utträde ur det samma.

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.

2019-11-19

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen 
Läs artiklarna här

2019-11-18

Stor regional variation (se nuläge här) trots avrådan att använda inhalationssteroider
Läs rapporten här

2019-11-17

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras
Se vetenskapliga publikationer

2019-10-28

Användardagen 14 oktober
Presentationer finns här: 
Intro till SNQreg
Neonatalregistret 14 okober, Mikael Norman
Frågor i föräldraenkät

2019-10-21

Uppdaterat datalager
Neonatalregistrets datalager är nu uppdaterat och innehåller uppgifter om barn födda före 32 fullgångna graviditetsveckor och utskrivna under perioden 150101-190831. Gå till fliken "För användare" och ladda ner filen genom att klicka på "datalager".

2019-09-04

SNQ:s årsrapport för 2018
Neonatalregistrets Årsrapport 2018.pdf

2019-06-06

PDA i fokus - nya avhandlingar. Läs mer

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA

2016-06-22

SNQ Årsrapport 2019

Läs den här.