Svenskt neonatalt kvalitetsregister

COVID19 i Neonatalregistret

Den 15 september 2020 fanns uppgift om 255 barn som fötts av moder med positiv virusdiagnostik. Av dessa har 60 (23,5%) barn fötts före 37:e graviditetsveckan och 22 (8,6%) barn har testats positivt för Covid19 efter födelsen.

Av 22 Covid19-positiva barn var 4 (18%) födda före 37:e graviditetsveckan, 2 (9,1%) hade Apgarpoäng <7 vid 5 minuters ålder, 7 (32%) barn har vårdats på neonatalavdelning varav 4 tidigt födda barn och 3 som erhållit andningsstöd (varav 2 tidigt födda barn som behandlats med respirator).

Bland övriga 233 barn (178 som testats negativt för Covid19, 55 barn utan färdigt testresultatet vid registrering i SNQ) var 56 (24,0%) barn födda före 37:e graviditetsveckan, 20 (8,6%) hade Apgarpoäng <7 vid 5 minuters ålder, 87 (37,3%) barn har vårdats på neonatalavdelning, och 28 (12,0%; varav 22 tidigt födda) barn har respiratorbehandlats.

Underrapportering kan förekomma, särskilt bland barn som inte vårdats på neonatalavdelning. Vårdtid på sjukhus och tidpunkt för provtagning av barnet efter födelsen kan ha påverkat utfallet av andelen Covid19-positiva barn.  

För att snabbt öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser samlar Neonatalregistret i samarbete med Graviditetsregistret uppgifter gällande alla nyfödda barn till mödrar hos vilka virus påvisats under graviditet. Inskrivning och skapande av ett vårdtillfälle i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning (anges under rubrik "Detta vårdtillfälle avser vård vid:...").
Kodning:
Barn med positiv virusdiagnostik för COVID19 ska erhålla diagnoskod U07.1 och om barnet har symtom, följt av kod för manifestation (t.ex. medfödd viruspneumoni P230).
Barn med negativ virusdiagnostik kodas U07.2
Barn utan symtom där provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta (moder som testats positivt för SARS-CoV-2) där provsvaret på barnet inte är klart kodas med Z20.8.

Registreringen infördes 23 mars men redan kända fall kan skrivas in i efterhand. Sammanställningen avser barn födda efter den 1 februari 2020.

Statistik från registret

Antal mödrar: 151239
Antal barn: 173621
Antal vårdtillfällen: 223960

Aktuellt

2020-09-25

Webbdirektivet 
Enligt EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser har SNQs hemsida testats. Du kan läsa resultatet i Tillgänglighetsredogörelsen.Pdf

2020-07-30

Nytt om forskaruttag
Uttag av registeruppgifter för forskning avgiftsbeläggs fr.o.m 1 augusti 2020. Grundavgift är 10 000 kr för arbete upp till 10 tim, därefter 1000 kr per tim.

2020-07-13

Reviderade omvårdnadsvariabler...
...är införda i SNQreg. Revisionen påverkar inmatning av data för smärta, hudskador/trycksår, nutrition/amning, lägsta temperatur – totalt ett 10-tal variabler.  

2020-07-13

Nytt protokoll för 2-årsuppföljningen...
...har tagits fram av Neonatalföreningen vilket resulterat i färre variabler och tydligare kvalitetsindikatorer. 

2020-07-13

Föräldraenkät via sms
...är nu aktiverad för samtliga som använder SNQreg. Två veckor efter utskrivning sänds web-länk via sms till den förälder vars telefonnummer finns i SNQ. Enkäten sänds ut efter 1:a och 2:a vårdtillfället och besvaras på internet (18 frågor). Enkäten finns än så länge enbart på svenska. 

2020-06-22

SNQ Årsrapport 2019
Läs den här.

2020-05-15

Föräldrainformation
är reviderad för att uppfylla uppställda krav och finns nu (inkl bilagor) att ladda ner under flik "Föräldrainformation"

2020-04-05

Uppdaterad nationell rekommendation för handläggning av nyfödda barn till kvinnor med Covid-19.
Rekommendationen finner du här.

2020-03-15

Virtuella registerdagar en succé!
Skärmdumpar från mötet samt presentationer finner du här.

2020-03-14

Ny nationell rapport…
 … om neonatalvårdens kapacitet. Rapporten finns att hämta här

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.

2019-11-19

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen 
Läs artiklarna här

2019-11-18

Stor regional variation (se nuläge här) trots avrådan att använda inhalationssteroider
Läs rapporten här

2019-11-17

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras
Se vetenskapliga publikationer

2019-10-28

Användardagen 14 oktober
Presentationer finns här: 
Intro till SNQreg
Neonatalregistret 14 okober, Mikael Norman
Frågor i föräldraenkät

2019-10-21

Uppdaterat datalager
Neonatalregistrets datalager är nu uppdaterat och innehåller uppgifter om barn födda före 32 fullgångna graviditetsveckor och utskrivna under perioden 150101-190831. Gå till fliken "För användare" och ladda ner filen genom att klicka på "datalager".

2019-09-04

SNQ:s årsrapport för 2018
Neonatalregistrets Årsrapport 2018.pdf

2019-06-06

PDA i fokus - nya avhandlingar. Läs mer

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA

2016-06-22

SNQ Årsrapport 2019

Läs den här.