BVC-Elvis

Skriv ut

Till professionen om de uppdaterade 3- och 4-årsbesöken i Stockholm län

Sedan 2014 har nya metoder utvecklats i Stockholms län med syftet att skapa ett förbättrat arbetssätt för 3- och 4-årsbesöken på BVC. Uppdateringen har inneburit ett förstärkt fokus på barns beteende, psykiska hälsa och på föräldrastöd. Projektet BVC-Elvis initierades av forskare på CHESS, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, i samarbete med Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Under 2017 fattades ett politiskt beslut om ett införande av de uppdaterade besöken i hela Stockholms län.

Under 2017 publicerades en rapport där det nya 3-årsbesöket utvärderades (BVC-Elvis, 2017) och 2018 publicerades en rapport där det nya 4-årsbesöket utvärderades (BVC-Elvis, 2018). Rapporterna finns under fliken ”Utvärderingar”.

Inför både 3- och 4-årsbesöken blir föräldrarna erbjudna att besvara en webbenkät. Enkäten innehåller frågor om barnets familjeförhållanden och boende, barnomsorg och kamrater, hälsa och utveckling samt frågor som baseras på barnets styrkor och svårigheter (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ: sdqinfo.org). Föräldrarna uppmuntras att, om möjligt, fylla i enkäten tillsammans. Det är också möjligt för föräldrarna att fylla i varsin enkät. Vill du titta närmare på föräldrainformationen och den enkät som föräldrar fyller i finns de som PDF i denna flik.

För att ge BHV-sjuksköterskan ett bättre underlag förbedömning av barnets förmågor har nytt material utformats till 3- och 4-årsbesöken. Det nya materialet är bland annat ett pussel (3-årsbesöket) och en serie informativa bilder som formar ett tåg (4-årsbesöket). Till besöken finns en manual som riktar sig till BHV-sjuksköterskor.

Precis som tidigare bedöms barnets tillväxt vid 3- och 4-årsbesöken och vid 4 år genomgår barnet syn- och hörselundersökningar.

Utvecklingsbedömningen i de nya besöken utgår framför allt från barnets förmåga till samspel, kommunikation och välbefinnande i vardagen. Momenten under mötet med barnet ger underlag för föräldrasamtalet och kompletterar förälderns enkätsvar. Vid behov erbjuds barnet ett läkarbesök eller remitteras vidare till logoped/BUP-psykolog eller annan instans.

Enkätsvaren sparas elektroniskt i en databas som Stockholms läns landsting ansvarar för. När barnet vid 6 års ålder skrivs ut från BVC raderas uppgifterna i databasen och överlämnas inte till Elevhälsan eller någon annan vårdgivare. Enkätsvaren är således inte en journalhandling.

Genom att svara på frågorna samtycker föräldrarna till att enkäten sparas elektroniskt under resten av tiden som barnet är inskrivet på BVC. Om föräldrarna ångrar sitt samtycke till att enkätsvaren sparas i databasen kan de när som helst begära att uppgifterna raderas. Vårdnadshavarna har också rätt att få ta del av de uppgifter som lämnats till databasen och att få rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter vilket är i enlighet med personuppgiftslagen.

Har du frågor om BVC-Elvis kontakta BHV-enheten: bhv.sodersjukhuset@regionstockholm.se.