Vilka för och nackdelar finns?

   Vilka fördelar finns?
Fördelen med ötransplantation är att man får ett förbättrat sockerläge. Även om proceduren behöver upprepas försvinner ofta besvären med låga blodsocker redan efter första transplantationen. Efter upprepade transplantationer har våra tidigare njurtransplanterade patienter kunnat bli insulinfria i ungefär 50 % av fallen. Alla upplever dock tidigare nämnda förbättring av blodsockervärdena.

Vilka nackdelar och risker finns?
Nackdelarna består i att man behöver använda immunhämmande medicin på samma sätt som vid andra transplantationer. Denna behandling är behäftad med risker såsom ökad infektionskänslighet och på sikt en ökad risk för cancersjukdomar. Medicinen kan också påverka njurfunktionen negativt.

Än så länge behöver man upprepade transplantationer för att bli insulinfri. Vartefter tiden går efter transplantation avtar också effekten av de transplanterade öarna. Vad det beror på är fortfarande oklart. Kanske beror det på att man inte har tillräckligt stor reservkapacitet efter transplantationen. Kanske är det en långsam avstötningsprocess som påverkar öarna negativt. Den grupp som har störst erfarenhet av dessa transplantationer på senare år är den i Edmonton i Kanada. I deras material är ca 80 % av de ö-cellstransplanterade patienterna insulinfria efter ett år. Efter fem år kvarstår insulinfriheten dock bara hos ca 20 %. En klar majoritet har dock fortfarande positiv effekt av sina ö-celler med stabilare blodsockernivåer och mindre insulinbehov än före transplantationerna.

I samband med ingreppet finns risker för såväl blödning som blodpropp i levern. Dessa risker är relativt små. Vi har i vårt nordiska nätverk haft några patienter som blött efter ingreppet. Det har dock räckt att ersätta det förlorade blodet utan kirurgisk åtgärd. Några blodproppar har vi inte haft. Ifall öcellerna avstöts riskerar man, åtminstone teoretiskt, att det kan bli svårare att transplantera öar eller organ senare.

 

Till början