Patientinformation

Samtliga IVF-kliniker i Sverige driver i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ett nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning. Syftet med registret är att kontinuerligt följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlade paren/kvinnorna

Du bidrar till en bättre vård!

För att utveckla och säkra kvalitén i vården inom assisterad befruktning vill din klinik rapportera uppgifter om dina/era behandlingar till Q-IVF. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika kliniker runt om i landet. resultaten används också för förbättringsarbeten ute på klinikerna. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi skall behandla ofrivillig barnlöshet, och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Ansvariga för personuppgifter

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Q-IVF är Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Din klinik är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och överförs till Q-IVF.

Uppgifter som registreras

Till registret lämnas personnummer och uppgifter om IVF- eller inseminationsbehandling. Resultatet sammanställs årligen och kliniken får via registret statistik på sina egna resultat. En nationell sammanställning görs av data från samtliga IVF-kliniker i Sverige. Det går inte att identifiera och spåra enskilda individer i det sammanställda materialet.

Rättslig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på rättslig grund. Samtliga IVF-kliniker får samla in och registrera uppgifter i Q-IVF för att det anses utgöra en nödvändig uppgift, av allmänt intresse för samhället (art. 6.1 e). Det skall dock finnas, enligt Dataskyddsförordningen, rättsligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. Patientdatalagen (2008:355).

Så hanteras dina uppgifter

Dina uppgifter i registret används för statistik och forskning. Forskning föregås alltid av ett godkännande från etikprövningsnämnd.

Sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut till Q-IVF om det står klart att varken du eller någon närstående till dig kan ta skada om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i Q-IVF skyddas mot obehörigt intrång. Det finns särskilda krav på säkerhets-åtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att dina uppgifter skyddas genom kryptering samt att inloggning för at ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Eventuella frågor beträffande kvalitetsregistret besvaras av din läkare. Medverkan är frivillig och om du/ni inte vill ingå i registret med behandlingsuppgifter informeras behandlande läkare. En speciell "Nej-blankett" som finns att få på kliniken eller på Q-IVFs hemsida, skall undertecknas och lämnas till kliniken.

Mer information

En mer fullständig patientinformation hittar du via länken nedan.

Fullständig patientinformation