Patientinformation

Vad är Q-IVF? (Information in English)

IVF-klinikerna i Sverige driver med stöd av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) sedan 2007 ett nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning, Q-IVF. Syftet med registret är att kontinuerligt följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlade paren/kvinnorna. Fullständig patientinformation (utskrivbar) finns längst ner på sidan.

Du bidrar till bättre vård!

För att utveckla och säkra kvalitén inom assisterad befruktning vill din klinik rapportera uppgifter om dina/era behandlingar till Q-IVF. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika kliniker runt om i landet. Resultaten används också för förbättringsarbeten på klinikerna. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla ofrivillig barnlöshet och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra IVF-vårdens kvalitet registrerar din klinik uppgifter om ditt personnummer och din behandling.

Sekretess

Era uppgifter omfattas av sekretess (Offentlighets- och Sekretesslagen). Det innebär att uppgifter endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående lider skada om uppgiften lämnas ut. Uppgifterna har samma starka skydd som journaluppgifter. Din/er integritet skyddas ytterligare genom att uppgifter från registret endast får lämnas ut för forsknings-, kvalitetssäkrings- och statistikändamål. Även om utlämnandet sker för något av dessa ändamål sker en sekretess-prövning. Innan uppgifter ur registret blir föremål för en forskningsstudie krävs alltid godkännande av etikprövningsmyndighet.

Säkerhet

De som har elektronisk åtkomst till uppgifterna måste logga in i registret med säker tvåstegsautentisering. Säkerhetssystemet runt de servrar där data lagras uppfyller samma rigorösa krav som för journalsystemen. All personal har lagstadgad tystnadsplikt.

Dina rättigheter

Att vara med är frivilligt. Om du inte vill vara med eller vill få dina uppgifter raderade skall du meddela din klinik detta. Det går bra att göra muntligt till ansvarig chef, men för säkerhet och spårbarhet vill vi helst att du fyller i en "Nej-blankett" som du kan få på din klinik eller skriva ut här från hemsidan.  

Mer information

En mer fullständig patientinformation hittar du via länken nedan. 

Fullständig patientinformation  Complete patient information