KUPP

Kvalitet ur patientens pErspektiv - KUPP

KUPP är en patientenkät som används flitigt inom vården i Sverige. Landets IVF-kliniker (både offentliga och privata) använder en variant, IVF-KUPP. Denna är också validerad men är lite kortare och innehåller specifika frågor för IVF-patienter.

Patienten gör sin bedömning på två sätt: Dels om kliniken gör rätt saker, "viktighet" (subjektiv betydelse) och dels om gör på rätt sätt, "så var det för mig" (upplevd realitet).

IVF-KUPP genomfördes i kvalitetsregistrets regi, på landets samtliga IVF-kliniker, för första gången 2013 och genomförs sen dess med 1½ års mellanrum. Från 2024 med 2 års mellanrum.

Enkäterna ligger till grund för de öppna jämförelser som presenteras på Q-IVF:s hemsida. Här jämförs bara "så var det för mig" utan att ta hänsyn till "hur viktigt" det var. Svaren från kvinnor och män redovisas tillsammans.

De öppna jämförelserna har delats upp i fem grupper:

  1. Medicinsk vård
  2. Tillgänglighet
  3. Information
  4. Bemötande
  5. Delaktighet

Svaren gäller den andel som svarat att de "instämmer helt" eller "instämmer till stor del" på de utvalda frågorna i enkäten.

Se vidare under "Behandlingsresultat".