Statistikbeställning från Graviditetsregistret

Om du som arbetar vid vårdverksamheter eller studerar önskar beställa ett statistikuttag från Graviditetsregistret, gör så här:

1. Be din verksamhetschef/handledare att godkänna uttaget.
2. Fyll i blanketten som du hittar till under Dokument till höger.
3. Skicka ifylld blankett till info@graviditetsregistret.se.

Forskare
För datauttag gällande forskningsprojekt se fliken: FÖR FORSKARE

Kostnad
För varje statistikbeställning som tar en timme eller mera i arbetstid tar Graviditetsregistret ut en kostnad för nedlagd arbetstid på 1300 kr/timme.

Media, landsting & politiker
Registret debiterar inte för enklare statistikuttag på aggregerad nivå (riket/regioner).

Tidsåtgång 
Räkna med att det kan ta flera veckor innan du får din leverans.

Övrigt
· Uppgifterna lämnas ut på aggregerad nivå (gruppnivå).  
· Som tumregel måste grupperna inte bestå av mindre än 5 individer. 
·  Personnummer lämnas inte ut.
· Statistikuttaget levereras via e-post.

Villkor
Det utlämnade materialet får endast användas för ändamål beskrivet i beställningen.
Gällande sekretessregler för hälso- och sjukvården ska följas.

Överlämnad data ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan få tillgång
Utlämnat data får användas endast så länge det behövs för angivet ändamål. Därefter ska de arkiveras.

Vid uttag till ST-arbeten, magisteruppsatser eller liknande; publicering av materialet får endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte röjs.

Hänvisningar till Graviditetsregistret ska göras i metodavsnitt, presentationer samt vid publicering i acknowledgements. Slutrapporter t.ex. artikel eller uppsats ska efter avslutat projekt sändas till registret, och registret ska omnämnas i slutrapporten. Se under Länkar uppe till höger för exempel.

Dokument

Länkar