Välkommen till Graviditetsregistret

läs Graviditetsregistrets ÅrsrapPort 2020.PDF

GRAVIDITETSENKÄTEN – VAD TYCKER GRAVIDA KVINNOR OCH NYBLIVNA MÖDRAR OM VÅRDEN

Nu är nationell rapport med resultat från Graviditetsenkäten publicerad: Graviditetsenkäten | SKR

Vill du läsa mer om Graviditetsenkäten - hur den skickas ut och vem som kan besvara den: Graviditetsenkäten 1177.

Nu kan även verksamheterna ta ut sina egna resultat via Graviditetsregistret i inloggat läge under DASHBOARD NY. Arbetar du i vårdkedjan under graviditet och förlossning men saknar inloggning till Graviditetsregistret – prata i första hand med enhetsadministratören för Graviditetsregistret på din klinik.

På denna sida:
1) Detta är Graviditetsregistret
2) Statistik (längre ned på sidan)

1) Detta är Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister med certifieringsgrad 1 (den högsta möjliga certifieringsgraden). Graviditetsregistret består av arbetsgrupperna för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning.

Syftet med registret är att ge ett bra underlag gällande data och resultat för verksamheterna i landet. Ett lättillgängligt och lättförståeligt dataunderlag är en förutsättning för att kunna utveckla vården och på det sättet förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn, och för att främja en jämlik vård och hög kvalitet i vårdkedjan. Förbättringsarbeten i verksamheterna kan med hjälp av snabb återkoppling av data och resultat via Graviditetsregistret vara enkla att genomföra. Registret är också en rik källa för forskning inom området graviditet och förlossning.

Graviditetsregistret hämtar in data via automatisk överföring från journalsystemen, via manuell inmatning inom mödrahälsovården (MHV) samt via direkt registrering vid KUB-undersökningar (kombinerat ultraljud och biokemi för att beräkna risk för kromosomavvikelser), se bild på nästa sida. År 2019 registrerades ca 91,1% av alla förlossningar i Sverige i Graviditetsregistret från journalsystemen. Data överförs varje dag. Första överföringen sker i samband med att förlossningen registreras. Variabler som inte har registrerats fram till dess, överförs först när journalen slutsigneras. Sista överföringen sker när journalen arkivsigneras. Alla barnmorskemottagningar i landet är anslutna till den manuella registreringen på MHV, med viss variation gällande täckningsgrad för olika regioner/mottagningar och olika variabler. Uppskattningsvis 80% av alla KUB-undersökningar som utförts under 2019 i Sverige har skett och registrerats inom Graviditetsregistret.

Hur data kommer in i registretData från MHV finns sedan 1999 (i nuvarande format sedan 2010), data från KUB sedan 2006, och data från den automatiska journalöverföringen sedan 2014 (sedan 2013 för region Stockholm).

2) STATISTIK

Senaste uppdatering 04 maj 2021

CORONA

Figur 1. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret per region från den 19 mars 2020.

Figur 2. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret per förlossningsklinik från den 19 mars 2020.

Figur 1 och 2 visar andel kvinnor av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret och där diagnoskod för Covid-19 har satts i samband med vårdtillfället för förlossningen, per region respektive per förlossningsklinik.

Figur 3. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret från den 19 mars 2020.

Figur 3 visar andel kvinnor där diagnoskod för Covid-19 har satts i samband med vårdtillfället för förlossningen, per 7 dagars glidande medelvärde* för samtliga förlossningar i Graviditetsregistret.

*För varje redovisad dag visas ett medelvärde för de senaste 7 dagarna. Andelen för den 12 maj i figur 3 exempelvis utgörs av ett medelvärde från andelarna den 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 maj.

Det bör beaktas att indikationen för provtagning gällande Covid-19 skiljer sig mellan olika förlossningskliniker och kan även vara olika under olika tidsperioder.

Exempelvis har förlossningsklinikerna Karolinska Huddinge och Karolinska Solna testat samtliga gravida som läggs in inom slutenvården för Covid-19 sedan 25 mars 2020, medan man på de flesta klinikerna bara testar gravida med symtom som kan tyda på en Covid-19 infektion.

ICD 10 diagnoskoder som har använts är: U07.1 Covid-19, virus påvisat.

Regioner/förlossningskliniker som inte har haft några vårdtillfällen med diagnoskod för Covid-19 redovisas ej i figurerna. Region Uppsala, Kronoberg, Värmland och Norrbotten har ingen direktöverföring av data till Graviditetsregistret och saknas därför i redovisningen.

TRENDER

Figur 4. Andel kvinnor som föder barn tidigare än vecka 28, vecka 34 och vecka 37 per månad från januari 2015.

Figur 5. Andel barn födda SGA (Small for Gestational Age), samt andel kvinnor med preeklampsi och blödning >1000 ml per månad från januari 2015.

*SGA: Small for Gestational Age

Figur 6. Oddskvoter för att föda barn tidigare än vecka 28, vecka 34 och vecka 37, samt SGA (Small for Gestational Age), preeklampsi, blödning >1000 ml, och intrauterin fosterdöd för perioden april 2020 - maj 2021 jämfört med april 2015 - mars 2020.


Aktuellt

211013 Folkhälsomyndigheten har publicerat

Vaccinationstäckning bland gravida

20210913 Nu är den här!

Graviditetsregistrets Årsrapport 2020.PDF

20210618 - Graviditetsenkäten 

Dashboard för Graviditetsenkäten är nu tillgänglig för användning i inloggat läge. Enkätens fritextsvar redovisas inte i Dashboard men kommer att göras tillgängliga för de med behörighet som enhetsadministratörer inom kort. Mer information kommer. 

20210504 - Nu kan du ta del av registrets offentliga statistik

Under PUBLIK STATISTIK visas statistik för Mödrahälsovård, Förlossningsvård samt för de verksamheter som erbjuder Fosterdiagnostiska undersökningar.

Graviditetsenkätens frågor

Enkät 1 - Graviditetsvecka 25Enkät 2 - Ca 8 veckor efter förlossningEnkät 3 - 1 år efter förlossning

Förlossningsskadorna minskar i hela landet

SVT-intervju med registerhållare Michaela Granfors

Ny studie

SARS-CoV-2 under graviditeten inte kopplat till komplikationer hos barnet. Artikel JAMA

Insamling data Covid-19

För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelningar i Sverige, samlar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) uppgifter gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID-19 Mer hittar du under menyn FÖR VÅRDEN

Sprid informationen!

Det är mycket viktigt att diagnossätta i journalsystemet vid bekräftat COVID-19 Infektion. Mer hittar du under menyn FÖR VÅRDEN

Inloggning i registret

Under INLOGGNING INFO kan du läsa om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.