Detta är Graviditetsregistret

TILLSAMMANS SKAPAR VI BÄTTRE VÅRD

Varje år föds ca 100 000 barn i Sverige. Vi har varit framgångsrika inom graviditets- och förlossnings-vården och har idag ett av världens bästa hälsoresultat. Med Graviditetsregistret vill vi nu fortsätta att utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida och deras nyfödda.

Det är vi i vården som ligger bakom registret.

- Vårdverksamheterna är ansvariga för själva uppgifterna i registret. 
Karolinska universitetssjukhuset är personuppgiftsansvarig och ansvarig myndighet för registret. 
Registerhållare är Maria-Teresia Svanvik, Med dr & överläkare i Göteborg.

Registret samlar och behandlar information hela vägen från tidig graviditet till och med ett par månader efter förlossningen, exempelvis ultraljud sjukdomshistoria, eller information om barnets tidiga tillstånd. Uppgifterna är skyddade av svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Med 100 000 födslar per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling!

Vår vision är att förbättra hälsan för mödrar och barn i Sverige. 

Graviditetsregistret är en sammanslagning av kvalitetsregistren för mödrahälsovård fosterdiagnostik och förlossningsvård. Registret har en hög täckningsgrad eftersom vi inhämtar data från standardiserade, elektroniska journalsystem vilket omfattar de flesta gravida som skrivs in vid mödrahälsovård.

Inhämtning av data

Graviditetsregistret hämtar in data via automatisk överföring från journalsystemen, via manuell inmatning inom mödrahälsovården (MHV) samt via direkt registrering vid KUB-undersökningar (kombinerat ultraljud och biokemi för att beräkna risk för kromosomavvikelser). År 2021 registrerades 95% av alla förlossningar i Sverige i Graviditetsregistret från journalsystemen. Data överförs varje dag; första överföringen sker i samband med att förlossningen registreras. Variabler som inte har registrerats fram till dess, överförs först när journalen slutsigneras. Sista överföringen sker när journalen arkivsigneras. Alla barnmorskemottagningar i landet är anslutna till registret, med viss variation gällande täckningsgrad för olika regioner/mottagningar vad gäller de manuellt registrerade variablerna. Uppskattningsvis 80% av alla KUB-undersökningar som utförts under 2021 i Sverige har skett och registrerats inom Graviditetsregistret.

'

Data från MHV finns sedan 1999 (i nuvarande format sedan 2010), data från KUB sedan 2006, och data från den automatiska journalöverföringen sedan 2014 (sedan 2013 för region Stockholm).