För forskare

Ansökan Forskaruttag SWEDROP

Önskar du ett forskaruttag från SWEDROP, kontakta först registerhållare för att diskutera forskningsprojektet (info@swedrop.se). När det är gjort skickar du en skriftlig förfrågan inklusive obligatoriska bilagor enligt nedan, till SWEDROP (info@swedrop.se) för styrgruppens godkännande.

Obligatoriska bilagor

• Ansökan om etikprövning inkluderande specificering om önskat utdrag ur   SWEDROP samt bilagor, såsom forskningsplan mm
• Beslut från etikprövningsmyndigheten
• Projektplan, inklusive beräknat slutdatum
• Detaljerad variabelförteckning, inklusive uppgift om aktuell/aktuella regioner samt födelseår för aktuella barn

Om personuppgifter ska behandlas av annan än forskningshuvudmannen så ska ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal ingås och bifogas före utlämnande av data (t.ex. om forskaren tar hjälp från externa parter för behandling av data).

Avtal och Beslut om utlämnande

Ett avtal upprättas inkluderande reglering av:

• vilka variabler som ska lämnas ut
• eventuella kostnader för uttaget
• hur länge forskaren får ha tillgång till data i det aktuella projektet

Beslut om utlämnande alternativt beslut om avslag meddelas forskarledaren per mail.                           

Ny forskningsfråga kräver ny ansökan

En ny forskningsfråga kräver alltid en ny ansökan även om data redan har levererats. Utlämnade data får endast användas för den forskningsfrågeställning som ansökan avser och data får endast behållas så länge som överenskommits i upprättat avtal. En ny forskningsfråga kräver alltså ett nytt etiskt tillstånd och ny ansökan till registret.

 

 

Dokument