Pågående studier

EXPRESS2

Projektet avser användning av registerdata för att studera riskfaktorer för extrem för tidig födelse, handläggning av graviditet och förlossning, och för att studera dödlighet, neonatal sjuklighet och långtidsutfall för extremt för tidigt födda barn i Sverige under åren 2014-2016.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Mikael Norman
Regionala EPN i Stockholm godkänd 2016-09-14, Diarienummer: 2016/1629-31/2.

Dödsorsaker hos nyfödda

Syftet med projektet är att kartlägga dödsorsaker bland nyfödda som vårdats på neonatalavdelning i Sverige.
Forskarna kommer att identifiera faktorer relaterade till dödsorsaken, tidpunkten efter födelsen när barnet dog och om barnet avlidit efter att behandling hade avbrutits, inte satts in eller trots en pågående aktiv återupplivning. Regionala skillnader kommer att studeras.
Ansvarig forskare: Elisabeth Olhager
Regionala EPN i Lund, godkänd 2004-07-01, Diarienummer 42-2004
Regionala EPN i Stockholm, godkänd 2016-09-14, Diarienummer: 2016/1629-31/2.

Strukturerad observation av fosterrörelser

Forskarna vill studera om strukturerad daglig observation av fostrets rörelser kan minska antalet kvinnor som väntar för länge med att söka vård när fosterrörelserna minskar, eller andelen barn som föds döda eller med tecken på närings- eller syrebrist minska.
Ansvarig forskare: Ingela Rådestad
Regionala EPN i Stockholm godkänd 2016-01-13, Diarienummer 2015/2105-31/1 

Ett internationellt kvalitetsförbättringsprojekt (iNeo)

iNeo är ett internationellt samarbete mellan kvalitetsregister i 11 länder där processer och utfall för mycket tidigt födda barn (<32 veckor) studeras och jämförs: http://www.ineonetwork.org/
Huvudman: Region Västerbotten (ändringsansökan inlämnad)
Ansvarig forskare: Stellan Håkansson (ändringsansökan inlämnad)
EPM: godkänd 14 januari 2014, Dnr 2013/442-31. 

Användning av surfaktant i Sverige

Studien har som syften att bestämma antal barn som behandlats respektive inte behandlats med surfaktant, stratifierat på gestationsålder, region och födelseår; att kartlägga tidpunkt för första dos och dosering (mg/kg och antal doser/barn) av surfaktant; samt att undersöka om tidpunkt och dosering av surfaktant påverkar neonatala utfall.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Mikael Norman
Regionala EPN Stockholm godkänd 2018-11-14, Dnr: 2018/1996-31/1

Akuta epileptiska anfall i neonatalperioden

Målet med projektet är att förstå hur prognosen ser ut för barn som i neonatalperioden har EEG-verifierade epileptiska anfall. Projektet avser också validera Neonatalregistrets uppgifter om neonatala anfall mot journal.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Ronny Wickström
EPN i Stockholm har godkänt studien 2018-08-15 med Dnr 2018/1332-31/2.  

Långtidsutfall efter kirurgiskt behandlad NEC

Forskarna vill öka kunskapen om kirurgiskt behandlad nekrotiserande enterokolit (NEC) hos tidigt födda barn. Det är viktigt för att förbättra nuvarande behandlingsmetoder och för att reducera risken för långtidskomplikationer som kan försämra barnens hälsa på sikt.
Huvudman: 
Ansvarig forskare: Tomas Wester
EPN i Stockholm har godkänt forskningen med Diarienummer 2017/1237-31. 

Neonatal stroke – akuta symtom och framtida hälsa

Populationsbaserad kohortstudie med användning av SNQ (fall) och Medicinska Födelseregistret (kontroller). Det övergripande målet är att öka kunskapen om neonatal stroke för att bidra till förbättrat omhändertagande neonatalt och korrekt prognos. På sikt är målet att resultaten ska kunna bidra till en nationell riktlinje.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Jenny Bolk
Godkänd av EPN i Stockholm 7 november 2018; Dnr 2018/2008-31/2

Uppföljning efter genomgången invasiv fosterterapi

Målet är att följa upp graviditetsutfall och barnens hälsa efter genomgången invasiv fosterterapi.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Michaela Granfors
EPM: godkänt 20190527, Dnr: 2019-02693 

Trillinggraviditet i Sverige

Studiens övergripande syfte är att undersöka graviditetsutfall samt maternell och perinatal morbiditet och mortalitet vid trillinggraviditet i Sverige 2014-2019, och i en subkohort trillinggraviditeter som genomgått reduktion av fosterantal i tidig graviditet till två eller ett foster.
Forskningshuvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Eleonor Tiblad
EPM: godkänt 2019-XX-XX; Dnr: 2019-05160

Medfödd hjärtsjukdom hos barn som behandlats för sjukdom under fosterlivet

Forskarna vill undersöka hur många barn som behandlats för tvillingtransfusionssyndrom under fosterlivet, och som senare uppvisar medfödd hjärtsjukdom.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Eleonor Tiblad
EPM: godkänt 2019-10-29; Dnr 2019-04963

Uppföljning av ändrade svenska riktlinjer för fosterövervakning under förlossning

Övergripande syfte: Att utröna om förekomsten av barn som är påverkade vid födseln har förändrats efter införande av nya riktlinjer för fosterövervakning med CTG under förlossning.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Malin Holzmann
EPM: godkänt 12 november 2019; Dnr 2019-05441