Pågående studier

EXPRESS2

Projektet avser användning av registerdata för att studera riskfaktorer för extrem för tidig födelse, handläggning av graviditet och förlossning, och för att studera dödlighet, neonatal sjuklighet och långtidsutfall för extremt för tidigt födda barn i Sverige under åren 2014-2016.

Ansvarig forskare: Mikael Norman
Regionala EPN i Stockholm godkänd 2016-09-14, Diarienummer: 2016/1629-31/2
.

Dödsorsaker hos nyfödda

Syftet med projektet är att kartlägga dödsorsaker bland nyfödda som vårdats på neonatalavdelning i Sverige.

Forskarna kommer att identifiera faktorer relaterade till dödsorsaken, tidpunkten efter födelsen när barnet dog och om barnet avlidit efter att behandling hade avbrutits, inte satts in eller trots en pågående aktiv återupplivning. Regionala skillnader mellan de sex sjukvårdsregionerna i Sverige kommer att studeras.

Ansvariga forskare: Elisabeth Olhager, Fredrik Serenius, Karin Källén, John-Kalle Länsberg
Regionala EPN i Lund, godkänd 2004-07-01, Diarienummer 42-2004
Regionala EPN i Stockholm, godkänd 2016-09-14, Diarienummer: 2016/1629-31/2.

Strukturerad observation av fosterrörelser

Forskarna vill studera om strukturerad daglig observation av fostrets rörelser kan minska antalet kvinnor som väntar för länge med att söka vård när fosterrörelserna minskar, eller andelen barn som föds döda eller med tecken på närings- eller syrebrist minska.

Ansvarig forskare: Ingela Rådestad
Regionala EPN i Stockholm godkänd 2016-01-13, Diarienummer 2015/2105-31/1 

Ett internationellt kvalitetsförbättringsprojekt (iNeo)

iNeo är ett internationellt kvalitetsförbättringsprojekt inom neonatalvården som omfattar 11 länder.

Hypotesen är att man genom jämförelse av vårdrutiner och vårdresultat mellan de deltagande länderna skall kunna förbättra utformningen vården av barn som är födda före 32 graviditetsveckor eller har en födelsevikt <1500 g, med mätbara resultat i form av minskad dödlighet, minskad sjuklighet och ökad kostnadseffektivitet.

Ansvariga forskare: Stellan Håkansson, Mikael Norman
Regional EPN i Umeå godkänd 2014-01-14, Diarienummer 2013/442-31

Användning av surfaktant i Sverige

Studien har tre huvudsyften med det övergripande målet att i förlängningen öka följsamhet till best practice, förbättra kvaliteten och utfallet för vården av tidigt födda barn:

  1. Att bestämma antalet barn som behandlats respektive inte behandlats med surfaktant, stratifierat på gestationsålder, region och födelseår.
  2. Att kartlägga tidpunkt för första dos och dosering (mg/kg och antal doser/barn) av surfaktant.
  3. Att undersöka om tidpunkt och dosering av surfaktant påverkar neonatala utfall.

Ansvariga forskare: Pontus Challis, Per Nydert, Stellan Håkansson, Mikael Norman
Regionala EPN Stockholm godkänd 2018-11-14, Diareinummer: 2018/1996-31/1

Akuta epileptiska anfall i neonatalperioden

Målet med projektet är att förstå hur prognosen ser ut för barn som i neonatalperioden har EEG-verifierade epileptiska anfall. Projektet avser också validera Neonatalregistrets uppgifter om neonatala anfall mot journal.

Projektansvarig: Ronny Wickström, Karolinska universitetssjukhuset.
EPN i Stockholm har godkänt studien 2018-08-15 med Diarienummer 2018/1332-31/2.  

Långtidsutfall efter kirurgiskt behandlad NEC

Forskarna vill öka kunskapen om kirurgiskt behandlad nekrotiserande enterokolit (NEC) hos tidigt födda barn. Det är viktigt för att förbättra nuvarande behandlingsmetoder och för att reducera risken för långtidskomplikationer som kan försämra barnens hälsa på sikt.

Ansvarig forskare: Tomas Wester, Karolinska universitetssjukhuset
EPN i Stockholm har godkänt forskningen med Diarienummer 2017/1237-31. 

Neonatal stroke – akuta symtom och framtida hälsa

Populationsbaserad kohortstudie med användning av SNQ (fall) och Medicinska Födelseregistret (kontroller). Det övergripande målet är att öka kunskapen om neonatal stroke för att bidra till förbättrat omhändertagande neonatalt och korrekt prognos. På sikt är målet att resultaten ska kunna bidra till en nationell riktlinje.

Ansvariga forskare: Jenny Bolk, Beatrice Skiöld, Stefan Johansson, Kristina Tedroff, Martina Persson (Sthlm).

Godkänd av EPN i Stockholm med diarienummer 2018/2008-31/2