Välkommen till Graviditetsregistret

Pressmeddelande

Manuell inmatning i Graviditetsregistret minskas avsevärt genom ny teknisk lösning

Det nationella Graviditetsregistret påbörjar nu överföring av data om graviditet och förlossning direkt från journaler. Det har blivit möjligt nu när tre register slagits samman till ett och genom att man skapat en ny sammanhållen dataplattform där ett av de större journalsystemen integrerats.

– En av de viktigaste fördelarna med direktöverföring av data är att vi minskar den manuella inmatningen betydligt. En annan är att vi genom att samla högkvalitativ data i ett och samma register gör det möjligt med regionala jämförelser. Det är viktigt för att vi ska åstadkomma en jämlik vård oavsett var man bor och för att utveckla vårdens kvalitet, säger Olof Stephansson, förlossningsläkare vid Stockholms läns landsting och Region Gotland, ansvarig för graviditetsregistret.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström menar att digitaliseringen inom vården måste öka och nämner särskilt de onödiga dubbelregistreringarna som kan minskas när det blir enklare att utbyta information mellan enheter och kliniker. Graviditetsregistret är på god väg.

– Vårt arbete underlättas betydligt med direktöverföringen av data, den administrativa arbetsbördan som registret innebär kommer att minska för landets alla barnmorskor inom mödrahälsovård. Som alla nya system har även detta lite barnsjukdomar, men de har vi kunnat lösa efter hand, säger Kerstin Petersson, barnmorska i Stockholms läns landsting och medlem i Graviditetsregistrets styrgrupp.

Direktöverföringen är påbörjad i Stockholms läns landsting och Region Gotland, som omfattar 25 procent av landets förlossningar. Införande i övriga landsting planeras under 2015/2016. Graviditetsregistret omfattar 560 barnmorskemottagningar, 47 förlossningskliniker och cirka 35 fosterdiagnostiska enheter i landet. Varje år föds cirka 110 000 barn i Sverige.

Fakta om Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är en sammanslagning av tre tidigare kvalitetsregister inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossningsvård. Registret omfattar hela vårdkedjan – från inskrivning vid mödravården till efterkontroll efter förlossningen.

Fakta om kvalitetsregister

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det är ett verktyg som ger unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården. Det finns ett hundratal nationella kvalitetsregister och registerkandidater i landet. De är uppbyggda av professionella yrkesgrupper som själva har nytta av dem i sin yrkesvardag och för att bedriva förbättringsarbete. Det bedrivs också mycket forskning på data i registren.

Medverkande i projektet

Projektet har finansierats av kansliet för nationella kvalitetsregister. Projektet har genomförts av Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm och Graviditetsregistret. Samarbetsparter har varit journalleverantörerna Obstetrix, IT-leverantören MedSciNet, SLL-IT och Cerner (f.d. Siemens).

Läs mer: www.qrcstockholm.se


Tillsammans skapar vi bättre vård

Varje år föds ca 110 000 barn i Sverige. Vi har varit framgångsrika inom graviditets- och förlossnings-vården och har idag ett av världens bästa hälsoresultat. Med Graviditetsregistret vill vi nu fortsätta att utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida och deras nyfödda.

Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar information hela vägen från graviditeten till och med ett par månader efter förlossningen, exempelvis ultraljud sjukdomshistoria, eller information om barnets tidiga tillstånd. Uppgifterna är skyddade av svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Med 110 000 födslar per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling!

Läs mer om nationella kvalitetsregister här: www.kvalitetsregister.se

 

Aktuellt

150421 - Reviderade manualer finns upplagda på startsidan efter inloggning.

150415 -  Det går nu att söka och hitta saknade registreringar!

Det har varit problem med att söka och hitta gamla registreringar som påbörjats i det gamla systemet på UCR. Felet är nu identifierat och avhjälpt.
Registreringarna hittas under Bevakningslistan. De registreringar som det gäller är markerade som "Utkast". Vi ber om ursäkt för de problem som detta inneburit för er!

Under TRANSLATIONS går det nu att hitta information på olika språk. Antalet språk kommer att utökas vartefter.

För att logga in krävs e-tjänstekort, kortet ska vara insatt i kortläsaren. Du behöver kortets PIN kod. Använde du enbart användarnamn och lösenord i gamla systemet fungerar dessa uppgifter inte nu.