Målvärden

Uppgift saknas

Målet för uppgifter som samlas in till Neonatalvårdsregistret är att <10% saknas.

Kvalitetsindikatorer (Key Performance Indicators; KPI):

Antenatala steroider ökar överlevnad och minskar komplikationsrisker hos mycket tidigt födda barn. Rekommendation: stark: Målvärde: >90% av alla mycket tidigt födda ska ha erhållit behandling.

Centralisering av förlossning vid klinik med resurs och kompetens för barnets förväntade vårdbehov ökar överlevnad och minskar komplikationsriskerna. Rekommendation: stark: Målvärde: >90% av alla barn föds på rätt nivå.

Föräldrars upplevelser av vården: strävan är att föräldrars upplevelser i alla avseenden ska vara utmärkta. Ett generellt målvärde kan inte anges för alla frågor men en placering på nedre halvan i föräldraenkäten indikerar förbättringspotential.

Hud-mot-hudvård minskar stress, smärta och flera komplikationsrisker hos barnet. Rekommendation: stark. Målvärde: >80% av alla barn på neonatalavdelning har vårdats hud-mot-hud första dygnet, och >6 tim per dygn följande dagar.

Tillgänglighet: bristande tillgänglighet och kapacitet avspeglas i transporter p.g.a. platsbrist. Ett generellt målvärde kan inte anges men en placering på övre halvan gällande antal  transporter p.g.a. platsbrist kan indikera för få vårdplatser i förhålllande till uppdraget.

Vårdrelaterade infektioner orsakar skador och förlängd vårdtid. Ett generellt målvärde kan inte anges men en placering på övre halvan gällande andel barn (med liknande case-mix och) med sent debuterande sepsis indikerar förbättringspotential.