Statistikbeställning

Om du som arbetar i neonatalvården eller studerar, eller kommer från media, regioner eller politik och önskar beställa statistik (OBS ej datauttag för forskning) från Neonatalvårdsregistret, gör så här:
1. Be din verksamhetschef/handledare att godkänna uttaget (avser anställda och studenter).
2. Kontakta: dataservice@snq.se.

Forskare

För datauttag gällande forskningsprojekt se fliken: "För forskare".

Kostnad

För statistikbeställning tas i nuläget ingen avgift.

Leveranstid

Räkna med att det kan ta flera veckor innan du får din leverans.

Övrigt

· Statistik lämnas ut på aggregerad nivå (gruppnivå). 
· Som tumregel måste grupperna bestå av minst 5 individer.
· Personnummer lämnas inte ut.
· Statistikuttaget levereras via e-post.

Villkor

- Det utlämnade materialet får endast användas för ändamål beskrivet i beställningen.
Gällande sekretessregler för hälso- och sjukvården ska följas.
Överlämnad data ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan få tillgång.
Utlämnat data får användas endast så länge det behövs för angivet ändamål. Därefter ska de arkiveras.
Vid uttag till ST-arbeten, magisteruppsatser eller liknande; publicering av materialet får endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte röjs.
Hänvisning till Neonatalvårdsregistret ska göras i metodavsnitt, presentationer samt vid publicering i acknowledgements eller med referens. Slutrapporter t.ex. artikel eller uppsats ska efter avslutat projekt sändas till registret, och registret ska omnämnas i slutrapporten.