Pågående studier

EXPRESS2

Projektet avser att studera riskfaktorer för extrem för tidig födelse, handläggning av graviditet och förlossning, och för att studera dödlighet, neonatal sjuklighet och långtidsutfall för extremt för tidigt födda barn i Sverige.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Mikael Norman
Regionala EPN i Stockholm godkänd 2016-09-14, Diarienummer: 2016/1629-31/2.

Dödsorsaker hos nyfödda

Forskarna vill identifiera faktorer relaterade till dödsorsak, tidpunkt efter födelsen när barnet dog och om barnet avlidit efter att behandling hade avbrutits, inte satts in eller trots en pågående aktiv återupplivning. Regionala skillnader kommer att studeras.
Ansvarig forskare: Elisabeth Olhager
Regionala EPN i Lund, godkänd 2004-07-01, Diarienummer 42-2004
Regionala EPN i Stockholm, godkänd 2016-09-14, Diarienummer: 2016/1629-31/2.

Strukturerad observation av fosterrörelser

Forskarna vill studera om strukturerad daglig observation av fostrets rörelser kan minska antalet kvinnor som väntar för länge med att söka vård när fosterrörelserna minskar, eller minska andelen barn som föds döda eller med tecken på närings/syrebrist.
Ansvarig forskare: Ingela Rådestad
Regionala EPN i Stockholm godkänd 2016-01-13, Diarienummer 2015/2105-31/1 

Ett internationellt kvalitetsförbättringsprojekt (iNeo)

iNeo är ett internationellt samarbete mellan kvalitetsregister i 11 länder där processer och utfall för mycket tidigt födda barn (<32 veckor) studeras och jämförs: http://www.ineonetwork.org/
Huvudman: Karolinska unviersitetssjukhuset
Ansvarig forskare: Mikael Norman
EPM: Dnr 2013/442-31, samt Dnr Dnr 2019-05876 (datum 2019-12-12). 

Neonatal stroke – akuta symtom och framtida hälsa

Populationsbaserad kohortstudie med användning av SNQ (fall) och Medicinska Födelseregistret (kontroller). Det övergripande målet är att öka kunskapen om neonatal stroke för att bidra till förbättrat omhändertagande neonatalt och korrekt prognos. På sikt är målet att resultaten ska kunna bidra till en nationell riktlinje.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Jenny Bolk
Godkänd av EPN i Stockholm 7 november 2018; Dnr 2018/2008-31/2

Uppföljning efter genomgången invasiv fosterterapi

Målet är att följa upp graviditetsutfall och barnens hälsa efter genomgången invasiv fosterterapi.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Michaela Granfors
EPM: godkänt 20190527, Dnr: 2019-02693 

Medfödd hjärtsjukdom hos barn som behandlats för sjukdom under fosterlivet

Forskarna vill undersöka hur många barn som behandlats för tvillingtransfusionssyndrom under fosterlivet, och som senare uppvisar medfödd hjärtsjukdom.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Eleonor Tiblad
EPM: godkänt 2019-10-29; Dnr 2019-04963

Kylbehandling vid asfyxi

Syftet är att kartlägga överlevnad och förekomst av CP hos barn med asfyxi som kylbehandlats eller inte, samt kartlägga sjukdomsbild och hjärnskada hos barn med CP som kylbehandlats jämfört med icke kylbehandlade barn.
Huvudman: Region Västmanland
Ansvarig forskare: Elisabet Rodby Bousquet
EPM-godkännande: Dnr: 2019-01108, datum 2019-02-28.

Kolostrum-kit: Att skapa förutsättningar för tidig initiering av bröstmjölksproduktion

Syfte: att studera om tidig information om bröstmjölksstimulering/tidig initiering leder till att fler barn får mammans bröstmjölk (helt eller delvis) under vård och vid utskrivning från neonatalvården.
Huvudman: Region Stockholm.
Ansvarig forskare: Emilija Wilson
EPM-godkännande: Dnr 2019-06389, datum 2020-05-08

Stockholm Preterm Interaction-Based Intervention (SPIBI)

The study aims to examine the effects SPIBI (tidig samspelsbaserad intervention) in three overall domains; 1. parent-child interaction; 2. child development; 3. parental mental health.
Huvudman: Region Stockholm
Ansvarig forskare: Ulrika Ådén
EPM-godkännande: Dnr 2017/1596-31, datum 2017-10-26

Antibiotics in obstetrics

Syftet är att kartlägga antibiotikaanvändning inom förlossningsvården i Sverige, samt effekter på modern och barnets hälsa.
Huvudman: Lunds universitet.
Ansvarig forskare: Karin Källén.
EPM-godkännande: Lund 2018/539 samt 2019-04438, datum 2020-04-24.

Growth in extremely preterm infants in relation to energy supply, a two-centre study.

Study aim: To investigate the growth of extremely premature infants (<28 weeks of gestional age) at two centres with different nutritional goals concerning amount of calories per kilo and day.
Huvudman: Region Västerbotten
Ansvarig forskare: Magnus Domellöf
EPM-godkännande: Umeå Dnr 2017/294-32, datum 2017-09-05

Neurodevelopmental disorders and physical diseases in childhood and early adulthood: impact of exposures during prenatal and neonatal period

This project aims to fill the knowledge gap regarding maternal and neonatal morbidity and treatments that influence risks of neurodevelopmental and somatic outcomes in childhood and early adulthood.
Huvudman: Karolinska Institutet
Ansvarig forskare: Neda Razaz
EPM-godkännande: Dnr 2020-01545, datum 2020-05-18

Faktorer som påverkar foster- och barnutveckling

Our research project aims to evaluate maternal, socioeconomic, antenatal, care provider, pregnancy, fetal and delivery characteristics to increase safety during pregnancy, childbirth and childhood for mother and child.
Huvudman: Karolinska Institutet.
Ansvarig forskare: Olof Stephansson.
EPM-godkännande: 2009/275-31, 2012/365-32, 2013/792-32, 2014/177-32, 2014/962-32, 2019/02818, 2020/01162.

Patent ductus arteriosus (PDA) in premature infants, to ligate or not to ligate?

RESEARCH QUESTIONS: 1. Do clinical outcomes differ with more active versus more expectative management of heamodynamically significant patent ductus arteriosus in premature infants in Sweden?
2. Which are the indications to perform a ductus ligation in the different regions?
Huvudman: Västra Götalandsregionen.
Ansvarig forskare: Mats Mellander.
EPM-godkännande: EPN Göteborg Dnr 933-17, datum 2017-11-23. 

Riskfaktorer för prematuritetsretinopati - en registerstudie

Study aim: to develop and validate a risk prediction model for individual momentary and cumulative risk of ROP needing treatment, by incorporating days on parenteral nutrition retrieved from the SNQ register.
Huvudman: Göteborgs universitet.
Ansvarig forskare: Ann Hellström.
EPM-godkännande: Dnr 2019-02321 samt amendment 2020-06940.

Intrauterin tillväxthämning – orsak och samband

Forskarna vill undersöka om antenatal upptäckt av tillväxthämning förbättrar det neonatala utfallet på kort och lång (3 års) sikt; om effekten skiljer sig mellan tidigt- och sent debuterande tillväxthämning; och om socio-ekonomisk status påverkar i vilken utsträckning intrauterin tillväxthämning upptäcks.
Huvudman: Region Stockholm.
Ansvarig forskare: Eva Wiberg-Itzel.
EPM-godkännande: Dnr 2019-04920, 2020-05295, 2021-00315.

Västra Götalands Barn - 15 år senare

Syftet med studien är att kartlägga prevalens och risk- och friskfaktorer för astma och allergi hos barn födda år 2018 och jämföra med barn födda år 2003 i Västra Götaland.
Huvudman: Västra Götalandsregionen.
Ansvarig forskare: Emma Goksör.
EPM-godkännande: EPN Göteborg Dnr 190-18, datum 2018-03-26 resp 2018-04-16.

Utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer för Graviditetsdiabetes.

Studien är en nationell stepped wedge randomiserad studie med syfte att utvärdera förändrade diagnoskriterier för GDM och dess betydelse för mor och barn utfall.
Huvudman: Region Örebro län.
Ansvarig forskare: Helena Fadl.
EPM-godkännande: Dnr grundansökan EPN Uppsala 2016/487 samt  2020-02856 (datum 2020-06-11).

Amning och influerande faktorer hos för tidigt födda barn

Syftet är att beskriva amningsprevalens, influerande faktorer och amningsutfall samt beskriva vilka för tidigt födda barn som inte får bröstmjölk eller ammas under perioden 2014-2020.
Huvudman: Högskolan Dalarna.
Ansvarig forskare: Jenny Ericson.
EPM-godkännande: Dnr 2021-01669, datum 2021-04-13.

Antibiotic use in neonatal units in Sweden. A national population-based cohort.

Syfte: att studera andelen nyfödda barn i Sverige som behandlats med antibiotika och vad som karaktäriserar dem under de första levnadsdagarna, samt att studera regionala skillnader i antibiotikaanvändning.
Huvudman: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Västra Götaland.
Ansvarig forskare: Anders Elfvin.
EPM-godkännande:

Effekten av övervikt och fetma hos kvinnor på förlossningsfrekvensen efter provrörsbefruktning (in vitro fertilisering, IVF) samt effekten på komplikationer i samband med graviditet och förlossning hos mor och barn.

The aim is to investigate live birth rates after fresh cycles and CLBR as well as perinatal and obstetric outcomes after IVF/ ICSI and FET treatments in association with BMI in a large cohort of patients in Sweden.
Huvudman: Västra Götalandsregionen.
Ansvarig forskare: Christina Bergh.
EPM-godkännande: Dnr 2020-07126, datum 2021-03-09.

Sätesbjudning i modern svensk obstetrik - val av förlossningssätt och dess långsiktiga konsekvenser

Syfte: Att studera organisatoriska faktorers betydelse för utfallet vid vaginal sätesförlossning, hur förlossningssättet vid sätesbjudning påverkar utfallet för mor och barn vid efterföljande förlossningar, samt förlossningssättens vårdkostnader.
Huvudman: Region Stockholm.
Ansvarig forskare: Sophia Brismar Wendel
EPM-godkännande: Dnr 2019-05458 resp Dnr 2020-02083 (2020-07-21).

Samband mellan förlossningstid på dygnet och förlossnings och barnutfall

Syfte: att kartlägga utfall hos mor och barn beroende på vilken tid på dygnet födelsen sker, att undersöka om det är skillnad mellan förlossningar som sker på dagen jämfört med natten samt veckodagar jämfört med helger men även studera utfall för mor och barn kring tiden för överrapportering.
Huvudman: Västra Götalandsregionen.
Ansvarig forskare: Verena Sengpiel.
EPM-godkännande: Dnr 2020-07114, datum 2021-02-04.

COVID-19-infektionens påverkan på graviditet, förlossning och nyföddhetstid och framtida hälsa hos mamma och barn

Projektet syftar till att beskriva vilka hälsokonsekvenser infektion med SARS-CoV-2 under graviditet innebär för både mor och barn och kommer att ligga till grund för att utforma strategier för hur vi ska hantera infektion med COVID-19 under graviditet, förlossning och nyföddhetstid.
Huvudman: Karolinska Institutet.
Ansvarig forskare: Olof Stephansson.
EPM-godkännande: Dnr 2020-01499, datum 2020-04-23.

Effekten av Sars-CoV-2 på graviditetsutfall, kvinnans och barnets hälsa – en svensk populationsbaserad registerstudie

Forskarna vill studera hur SARS-CoV-2 viruset påverkar graviditetsutfall, kvinnans och barnets hälsa genom att kombinera uppgifter från ett flertal av våra svenska hälso- och kvalitetsregister.
Huvudman: Västra Götalandsregionen.
Ansvarig forskare: Verena Sengpiel. 
EPM-godkännande: Dnr 2021-00877, datum 2021-05-05.