Läroböcker: Ompröva språk och visuella representationer

The Challenge

Textbooks carry core knowledge to students in science and engineering. Further, textbooks shape impressions of the nature of scientific work—impressions of who becomes a scientist or of what kinds of problems engineers work to solve. Textbooks that embed stereotypes of sex and gender in materials perpetuate gender assumptions and produce unsound science.

Method: Rethinking Language and Visual Representations

Language (word choice, metaphors, analogies, and naming practices chosen to explain scientific concepts) and visual representations (images, tables, and graphs chosen to illustrate scientific concepts) have the power to shape scientific practice, the questions asked, the results obtained, and the interpretations made. Rethinking language and visual representation in textbooks can help remove unconscious gender assumptions that restrict discovery and innovation, and thereby reduce gender inequalities.

Gendered Innovations:

 1. Revising biology textbooks to incorporate new findings from sex and gender research. In developmental biology, this includes expanding accounts of human fertilization to reflect the active role played by the female reproductive system in sperm transportation and capacitation. In bacteriology, this includes removing scientifically unsound metaphors that present bacteria as sexed organisms.
 2. Revising physics textbooks to illustrate scientific principles through more gender neutral examples.

Utmaningen
Innovation med genusperspektiv 1: Revidera läroböcker i biologi
Exempel A: Utvecklingsbiologi
Metod: Ompröva koncept och teorier
Exempel B: Bakteriologi
Innovation med genusperspektiv 2: Revidera läroböcker i fysik
Metod: Ompröva språk och visuella referensmodeller
Konklusioner och Nästa steg

Utmaningen

I läroböcker beskrivs de arbetshypoteser som gäller inom det vetenskapliga fältet vid tiden för publiceringen. Informationen i läroböckerna formar också kunskapsbasen för nästa generation vetenskapsmän.

Innovation med genusperspektiv 1: Revidera läroböcker i biologi

Läroböckerna i biologi har genomgått stora revideringar för att även inkludera det senaste från köns- och genusforskningen. Inom utvecklingsbiologin har de vetenskapliga rönen som presenteras i läroböcker ändrats när författarna lagt till mer information om den roll kvinnans reproduktiva organ har när det gäller att transportera och kombinera könsceller vid befruktning. Inom bakteriologi har metaforerna som används i läroböcker ändrats när författare undviker att tillskriva bakterier kön.

Exempel A Utvecklingsbiologi:

På 1980-talet innehöll läroböckerna fortfarande redogörelser av fortplantningen hos människan där en "aktiv" spermie träffade ett "passivt" ägg (Martin, 1992). Läroböckerna betonade den självgående naturen hos spermier utan att uppmärksamma rollen som det kvinnliga reproduktionssystemet spelar när det gäller att transportera både ägg och spermie. På liknande sätt beskrev läroböckerna spermans roll i aktiveringen av äggets utveckling, utan att närmare ta upp det kvinnliga reproduktiva systemets betydelse för aktiveringen av sperma (Alberts et al., 1983).

Aktuella läroböcker har skrivits om för att inkludera nya resultat om den aktiva roll som det kvinnliga reproduktiva systemet har för att transportera och förbereda sperma ("capacitation") för befruktningen. I tabellen nedan visas förändringar i två större läroböcker i biologi:

Textbok Tidigare version Senare version
Utvecklingsbiologi (Gilbert) Transport av spermier:
”Hos de flesta arter […] kan varje spermie förflytta sig långt genom att röra på flagella” (Gilbert 1985). De kvinnliga fortplantningsorganens roll i att transportera spermier diskuteras inte, även om Gilbert diskuterar andra fynd som är relaterade till den ”mycket aktiva roll” som de kvinnliga fortplantningsorganen har för befruktningsprocessen.
Transport av spermier:
”Förflyttningen av spermier från vagina till äggledaren inbegriper många processer som arbetar vid olika tidpunkter och platser […] spermierörlighet (t.ex. flagella-aktivitet) spelar förmodligen en underordnad roll för transportera spermier till äggledaren […], snarare verkar spermier förflyttas till äggledaren via muskelaktivitet i livmodern” (Gilbert 2010).
Cellens molekylärbiologi (Alberts et al) Kapacitering:
Diskussion om de mekanismer som aktiverar ägget utan diskussion om kapacitering (Alberts et al, 1983).
Kapacitering:
”Att genomföra följande: ejakulerad däggdjursspermier måste i normala fall modifieras av sekretion i de kvinnliga fortplantningsorganen, en process som benämns kapacitering och kräver 5-6 timmar hos människan” (Alberts et al, 2002).

Förändringarna kom till stånd efter omprövning av genuskoncept och -teorier, och har förbättrat både den vetenskapliga korrektheten och genusneutraliteten i läroböcker (se Metod).

Metod: Ompröva koncept och teorier

Ifrågasättandet av omedvetna genusantaganden i grundläggande vetenskapliga koncept, sådant som den "aktiva" mannen och "passiva" kvinnan, har förändrat innehållet i läroböcker och kan förbättra själva forskningen. Läroboksförfattare som förstår den aktiva rollen hos både kvinnliga och manliga element i befruktningen ger en mer komplett bild av utvecklingsbiologin. Man har sedan 1930-talet känt till att kvinnans reproduktionsorgan har transporterat sperma då försök med flera modellarter visade att "passagen av sperma in i och genom livmodern hos flera olika djurarter [...] beror på annan aktivitet än spermans egen mobilitet " (Krehbiel et al., 1939). Inkluderandet av den här informationen i läroböcker har dock skett ganska nyligen.

Genom att utbilda forskare i att ifrågasätta omedveten genusbias i grundläggande vetenskapliga koncept kan nya bevis komma i dagen, bland annat den aktiva roll som det kvinnliga fortplantningssystemet har i transporten av sperma mot ett visst ägg. I den sena follikulära fasen, direkt före ägglossning, transporterar livmodern och äggledarna aktivt sperma mot den dominanta äggblåsan. Detta "garanterar maximalt antal spermier vid platsen för befruktning" eftersom "en befruktningsbar oocyt endast släpps från en äggstock under normal cykel". Den här processen kan kontrolleras med gradienter för värme och hormonkoncentration (Zervokanolakis et al., 2009). Nyckelfrågor för den här metoden: Hur kan uppfattningar om kön eller genus påverka hur forskningen utförs inom ett specifikt område, dvs. valet av forskningsämnen, metoder, vad som räknas som bevis och hur det tolkas? Hur bidrar dessa koncept och teorier till formulerandet av forskningsfrågor?

Exempel B: Bakteriologi:

Bakteriell konjugation är en icke-reproduktiv process genom vilka bakterier kan skicka och ta emot genetiskt material (Lederberg et al., 1946). Konjugation skiljer sig från sexuell reproduktion på många viktiga sätt (se Metod nedan). I en lärobok från 1992 användes dock kön som metafor för att beskriva bakteriell konjugation – och donatorbakterien som bar på fertilitetsplasmid (F+) fick epitetet "manlig" och den mottagande bakterien utan plasmid (F-) "kvinnlig". Bortsett från att det inte är korrekt så innebär metaforen att "informationsskickande" jämställs med manlighet och "informationsmottagande" med kvinnlighet (Spanier, 1995). Läroboksförfattare undviker numera sådana metaforer, se tabellen för ändringar.

Textbook Coverage in Earlier Version Coverage in Later Version
Life: The Science of Biology (Heller et al.; Sadava et al.) Bacterial Conjugation:
"[M]aleness in bacteria is due to the presence of a fertility factor, called F. Males possess the factor and are F+; females, lacking the factor, are F-. In a cross of F+ x F-; a copy of the F factor is transferred to the female, thus rendering it F+, while the original male remains F+ (Heller et al., 1992).
Bacterial Conjugation:
"Many bacteria harbor [...] genes for conjugation, including the ability to make a sex pilius; bacteria carrying this type of plasmid, called fertility factor, are designated F+ and conjugate with bacteria that lack the plasmid (F-)." F+ and F- bacteria are no longer designated "male" and "female" (Sadava et al., 2010).

Dessa förändringar är ett resultat av att författare omprövar sitt språkbruk och sitt sätt att beskriva bakteriell konjugation, utan att använda en metafor med inbäddade budskap (se Metod nedan).

Innovation med genusperspektiv 2: Revidera läroböcker i fysik

Ann-Margret reproduced from Benson, 1996Aktuella läroböcker i fysik försöker illustrera vetenskapliga principer på genusneutrala sätt, alltså på sätt som undviker att presentera vetenskapliga aktiviteter som mer "genuslämpliga" för män än för kvinnor, till exempel.

Example: University level physics textbooks include sections dedicated to ray optics, with emphasis on mathematical models of mirrors, lenses, prisms, and other optical elements. One phenomenon explained is "infinite regress," or the use of parallel plane mirrors to produce an infinite series of ever-smaller reflections.Exempel: Läroböcker i fysik på universitetsnivån innehåller avsnitt om stråloptik med betoning på matematiska modeller av speglar, linser, prismer och andra optiska element. Ett fenomen som förklaras är "infinite regress", eller användningen av parallella plana speglar för att producera en oändlig serie av allt mindre reflexioner.

I Bensons University Physics: Revised Edition illustreras detta med ett foto av Ann-Margret Olsson som står mellan två plana speglar i kabaréutstyrsel, se bilden till vänster (Benson, 1996). Den här illustrationen är problematisk på flera sätt. Bilden visar upp Olsson i utmanande kläder. Det finns ingenting i den vetenskapliga förklaringen som motiverar en sådan bild. Bilden skulle kunna förolämpa fysikstudenter, särskilt kvinnor. Undersökningar visar att kvinnor i allmänhet har mer negativa uppfattningar om kommersiella sexuella bilder än män (Häggström-Nordin et al., 2009). Den kan också förolämpa studenter från sexuellt konservativa kulturer. Det finns betydande geografiska och generationsmässiga skillnader i åskådares attityder mot sexuellt laddade bilder (Fam et al., 2008).

Andra läroböcker presenterar samma koncept utan att använda sådana bilder. I exempelvis Understanding Physics av Cummings et al. används ett förmodat könsneutralt exempel på en vattenkastare som sitter mellan två speglar, se bilden nedan (Cummings et al., 1996).

textbook example using picture of gargoyle

haircut example of infinite regressEn annan lärobok, Knight's Physics for Scientists and Engineers, har ingen bild eller diagram, utan beskriver en situation (återigen förmodat könsneutral) som läsaren själv kan ha upplevt, se bilden till vänster (Knight, 2004, s. 753).

Metod: Ompröva språk och visuella representationer

Ordval, tabeller, grafer och bilder har möjlighet att forma vetenskaplig praxis och förstärka uppfattningar om genusroller. Ord och bilder som valts ut för att illustrera vetenskapliga principer i läroböcker kan påverka vem som deltar i det vetenskapliga arbetet, hur forskningsprioriteringar görs och hur vetenskapliga fynd tolkas. Grundläggande koncept inom vilka områden som helst bör inte tas för givna – de ska kritiskt analyseras i jakt på genusantaganden eller andra antaganden. Ifrågasättandet av omedveten genusbias hjälper till att säkerställa stringens när det gäller att skapa hypoteser, testa dem och överföra kunskaper till studenter.

Språk och bilder som används i läroböcker kan påverka studenter på följande sätt:

 1. Det kan förstärka stereotyper om genusroller. I fallet med utvecklingsbiologi kan utelämnandet av information om det kvinnliga reproduktionssystemets betydelse för att transportera och förbereda sperma innebära en förstärkning av kulturella stereotyper där kvinnors roll är passiv. I fallet med bakteriell konjugation innebär betecknandet av (F+)-individer som "manliga" och (F-)-individer som "kvinnliga" att manlighet associeras med aktiv informationsöverföring och kvinnlighet med passivt informationsmottagande.
 2. Det kan leda till oavsiktliga hypoteser eller felaktiga resultat. I fallet med bakteriell konjugation som diskuteras ovan är det faktum att bakterier tillskrivs kön ett felaktigt sätt att beskriva konjugation:
  • Genom att tillskriva artindivider kön antyder man att arterna reproducerar sig sexuellt; bakteriell konjugation är dock inte en reproduktiv process.
  • Bakteriell konjugation kan omforma (F-)-individer till (F+)-individer. Hos arter som förökar sig sexuellt är könet hos en individ i allmänhet fast och förändras inte i kontakt med andra individer. Att definiera F- och F+ som "kvinnligt" respektive "manligt" antyder att konjugation omvandlar kvinnliga individer till manliga. Sexuell reproduktion har normalt inte detta resultat (Spanier, 1995).
  • Bakteriell konjugation kan inträffa mellan individer av olika arter, medan sexuell reproduktion endast inträffar inom en art (Tsinoremas et al., 1994). Konjugation mellan arter får stora medicinska konsekvenser eftersom det innebär att bakterier kan ackumulera gener som ger antibiotikaresistens (Griffiths et al., 2000).
 3. Det kan leda till oproportionerlig rekrytering av kvinnor eller män till ett viss ämnesområde. I fysikexemplet ovan kan illustrationen av vetenskapliga principer skicka oavsiktliga kulturella budskap om vem som förväntas delta i forskningen. Det kan leda till snedfördelning mellan könen under utbildningen och senare i arbetslivet (Tindall et al., 2004).

Konklusioner och Nästa steg

Läroböcker används för att utbilda nästa generation av vetenskapsmän och ingenjörer, och bör inte innehålla oavsiktliga genusantaganden. Genom att pröva språk och visuella representationer kan man

 • undanröja antaganden som kan begränsa innovation och kunskap på omedvetna sätt.
 • undanröja antaganden som omedvetet förstärker ojämlikheten mellan könen.

Citerade verk

 • Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2002). Molecular Biology of the Cell (4th ed.). New York: Garland Science.
 • Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Watson, J. (1983). Molecular Biology of the Cell (1st ed.). New York: Garland Science.
 • Benson, H. (1996). University Physics: Revised Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Cummings, K., Laws, P., Redish, E., & Cooney, P. (2004). Understanding Physics, Part 4. Hoboken: John Wiley and Sons.
 • Fam, K., Waller, D., Ong, F., & Yang, Z. (2008). Controversial Product Advertising in China: Perceptions of Three Generational Cohorts. Journal of Consumer Behavior, 7 (6), 461-469.
 • Gilbert, S. (2010). Developmental Biology (9th ed.). Sunderland: Sinauer Associates.
 • Gilbert, S. (1985). Developmental Biology (1st ed.). Sunderland: Sinauer Associates.
 • Griffiths, A., Miller, J., Suzuki, D., Lewontin, R., & Gelbart, W. (2000). An Introduction to Genetic Analysis (7th ed.). New York: W.H. Freeman and Company.
 • Häggström-Nordin, E., Tydén, T., Hanson, U., & Larsson, M. (2009). Experiences Of and Attitudes Towards Pornography among a Group of Swedish High School Students. European Journal of Contraception and Reproductive Healthcare, 14 (4), 277-284.
 • Heller, H., Orians, G., & Purves, W. (1992). Life: The Science of Biology (3rd ed.). New York: W. H. Freeman and Company.
 • Knight, R. (2004). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach, Volume 3. San Francisco: Addison Wesley.
 • Krehbiel, R., & Carstens, H. (1939). Roentgen Studies of the Mechanism Involved in Sperm Transportation in the Female Rabbit. American Journal of Physiology, 125 (3), 571-578.
 • Lederberg, J., & Tatum, E. (1946). Gene Recombination in Escherichia Coli. Nature, 158 (4016), 558.
 • Martin, E. (1992). The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction. Boston: Beacon.
 • Sadava, D., Hillis, D., Heller, H., & Berenbaum, M. (2010). Life: The Science of Biology (9th ed.). New York: W.H. Freeman.
 • Spanier, B. (1995). Im/partial Science: Gender Ideology in Molecular Biology. Bloomington: Indiana University Press.
 • Tindall, T., & Hamil, B. (2004). Gender Disparity in Science Education: The Causes, Consequences, and Solutions. Education, 125 (2), 282-295.
 • Tsinoremas, N., Kutach, A., Strayer, C., & Golden, S. (1994). Efficient Gene Transfer in Synechococcus sp. Strains PCC 7942 and PCC 6301 by Interspecies Conjugation and Chromosomal Recombination. Journal of Bacteriology, 176 (21), 6764-6768.
 • Zervomanolakis, I., Ott, H., Müller, J., Seeber, B., Friess, S., Mattle, V., Virgolini, I., Heute, D., & Wildt, L. (2009). Uterine Mechanisms of Ipsilateral Directed Spermatozoa Transport: Evidence for a Contribution of the Utero-Ovarian Countercurrent System. European Journal of Obstetrics and Gynecology, Supplement on Reproductive Bioengineering, 144 (1), S45-S49.

Textbooks carry core knowledge to students in science and engineering. Further, textbooks shape impressions of the nature of scientific work—about who becomes a scientist or what kinds of problems engineers work to solve. Textbooks can also embed stereotypes that perpetuate gender assumptions and produce unsound science.

Language (word choice, metaphors, analogies, and naming practices chosen to explain scientific concepts) and visual representations (images, tables, and graphs chosen to illustrate scientific concepts) have the power to shape scientific practice: the questions asked, the results obtained, and the interpretations made. Rethinking language and visual representation in textbooks can help remove unconscious gender assumptions that restrict discovery and innovation.

Gendered Innovations:

 1. Revising biology textbooks to incorporate new findings from sex and gender research. In developmental biology, this includes expanding accounts of human fertilization to reflect the active role played by the female reproductive system in sperm transportation and capacitation. In bacteriology, this includes removing scientifically unsound metaphors that present bacteria as sexed organisms.
 2. Revising physics textbooks to illustrate scientific principles through more gender-neutral examples.

This image might send the wrong messages about who should study to become a physicist.

Ann-Margret reproduced from Benson 1996.

The image above has been replaced by a gender-neutral image (below).

textbook example using picture of gargoyle