Här presenteras utvalda vårdresultat. Läs mer i Verksamhetsrapporterna och i Årsrapporten.

Svår neonatal hyperbilirubinemi

Andel barn med högsta s-bilirubinvärde >425 µmol/l (n=443) per 1000 levande födda (med 95% konfidensintervall) och hemlän (Sverige åren 2018–2022, N=562 429).

Svår neonatal hypoglykemi

Andel barn med svår hypoglykemi (p-glukos <1,5 mmol/l efter 3 tim ålder; n=3196) per hemlän (Sverige år 2018–2022, N=562 429.

Andel barn (%) med sent debuterad sepsis (>72 tim efter födelsen; blododlingsverifierad eller klinisk=vårdrelaterad infektion)

Överlevnad bland extremt tidigt födda

Varje dag föds ett barn mer än 12 veckor för tidig i Sverige. I vissa fall sker födelsen 16-18 veckor för tidigt. Svensk vård uppvisar världsledande överlevnad vid dessa extremt korta graviditetslängder och det finns inga statistiskt säkra skillnader mellan regioner.

Överlevnad (%) med 95% konfidensintervall, gestationsålder 22–31 veckor, 2018–2022.

Andel (%) med stor hjärnblödning (intraventrikulär blödning grad 3-4)

Andel (%) med svår bronchopulmonell dysplasi (BPD)