Här presenteras utvalda resultat. Läs mer i Årsrapporten.

Hud-mot-hud vård

Det finns många fördelar med att vårda ett tidigt fött barn hud-mot-hud med sina föräldrar så stor del av dygnet som möjligt istället för i kuvös. Hud-mot-hud vård har positiva fysiologiska effekter och psykologiska fördelar för både barnet och dess föräldrar. Majoriteten av alla barn på svenska neonatalavdelningar vårdas hud-mot-hud men barnets ålder då det första gången vårdas hud-mot-hud samt tiden barnen vårdas hud-mot-hud per dygn varierar.

Figur 1. Antal timmar/dygn (medelvärde) som barn födda före 28:e graviditetsveckan vårdas hud-mot-hud första 27 levnadsdagarna. Redovisning per boenderegion och för år 2020.

Hudskador

Trycksår och andra skador på huden förekommer i neonatalvården och utgör i värsta fall ingångsport för infektioner, orsak till smärta och bestående ärr. Under 2019 infördes daglig registrering av hudskador i Neonatalregistret. Under 2020 registrerades totalt 1546 vårddygn med hudrodnader, 546 dygn med ytliga sår och 65 vårddygn med djupa sår eller nekroser.

Figur 2. Dygn med hudskada per 100 vårddygn under 2020 (totalt 138625 vårddygn). Sjukhus som inte rapporterat några dygn med hudskada är dolda i figuren. Data är ej justerade för case-mix.

Smärta

Smärta och stress under neonatalperioden kan ge negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Speciellt känsliga för smärta är de barn som föds extremt tidigt. Det är därför viktigt att förebygga smärta och stress och ge adekvat smärtlindring. Smärtfrihet kan bland annat uppnås genom att undvika smärtsamma procedurer och genom adekvat smärtbehandling.

Figur 3.

Nedkylning

Nedkylning av tidigt födda barn efter födelsen har associerats till ökad risk för död och komplikationer. Därför är lägsta kroppstemperatur de första 12 timmarna efter inläggning en viktig kvalitetsindikator. I Sverige har rapporteringen av kroppstemperatur varit ofullständig men förbättring pågår. 

Figur 4. Andel barn (%) födda före 32 graviditetsveckor med uppgift om lägsta kroppstemperatur de första 12 timmarna (SNAP-II-score, Sverige 2016-2020, N=5098). Sjukhus med <5 mycket tidigt födda redovisas ej. Siffra i parentes efter sjukhusnamn=antal barn med 1:a vårdtillfälle vid sjukhuset 2017-2020.