Associerade register


 • SNQuppföljning (http://www.snq.se)

  SNQuppföljning är ett sidoregister till SNQ och innehåller protokoll för multiprofessionell uppföljning av barn med perinatala riksfaktorer, t . ex. extrem för tidig födelse, asfyxi (syrebrist vid födelsen), uttalad tillväxthämning etc.

  Uppgifterna i protokollen beskriver detaljerat barnets psykomotoriska utveckling vid 2 och vid 5½ års ålder. Vid bedömningen av barnet deltar, läkare, sjuksköterska, psykolog, sjukgymnast och logoped. Strukturerad information om föräldrarnas bedömning av barnet ingår också.

  Syftet med uppföljningen är att kartlägga barnets behov av ev. stödjande insatser. Informationen i registret ger också möjlighet att värdera betydelsen av olika perinatala tillstånd och händelser för barnets framtida hälsa. Registret blir därmed också ett viktig verktyg för kvalitetsförbättring av vården och forskning.

  Informationen uppdaterad 170228, SH.
 • SNQ transport (http://www.snq.se)

  SNQtransport är ett nationellt kvalitetsregister, sidoregister till SNQ, som samlar information kring neonatala transporter: t. ex.  indikation för transport, utförande, kompetens hos transporterande personal, färdsätt, barnets tillstånd före och efter transport, komplikationer/incidenter, tidsåtgång.

  Registret startade 2012 och innehåller f.n. information om 7630 transporter. En särskild "app" har utvecklats som möjliggör registrering av data under transport (off-line) på pek-skärm. Vid kontakt med internet kan data överföras trådlöst till SNQtransport. Registret tillförs information om cirka 1100 neonatala transporter årligen. Neonatala transport-team, bestående av neonatolog och neonatalsjuksköterska med ständig beredskap finns i regionerna Umeå, Uppsala och Stockholm.

  Informationen uppdaterad 170228, SH.

 • SWEDROP (http://www.swedrop.se/)

  SWEDROP är ett nationellt kvalitetsregister för omogenhetssjukdom i näthinnan, så kallad prematuritetsretinopati (ROP). Denna näthinnesjukdom drabbar fr.a. de mest omogna, tidigt födda barnen i nyföddhetsperioden och kan i värsta fall leda till svår synskada och blindhet om den inte upptäcks och behandlas i rätt tid. Av denna anledning ögonundersöks i dag i vårt land alla barn födda före graviditetsvecka 31 regelbundet i nyföddhetsperioden, för att upptäcka eventuell ROP och för att kunna ge behandling i rätt tid om det skulle behövas.

  SWEDROP har funnits i 10 år och har en ca 96%-ig täckningsgrad i landet. Data från ögonscreening och eventuell behandling har sedan dess registrerats kontinuerligt, vilket givit möjlighet till evaluering av screeningen och behandlingen. Ett flertal vetenskapliga artiklar har publicerats och har resulterat i förbättrad och modifierad ögon-screening av för tidigt födda barn i Sverige.

  Informationen uppdaterad 170301, GH.
 • EXPRESS studien (http://www.medscinet.com/pnf/)

  Uppföljning av PNQ-27 studie barn - 6,5 års kontroll.
 • Beläggningsportal för sjukvården (http://www.belport.org)

  Internet-baserad beläggningsregistrering, avsedd att förenkla för sjukvårdsenhet som har behov av att finna ledig vårdplats vid annan enhet. Hittills har portalen främst används för neonatal och intensivvård. Observera att BelPort är ett instrument för sjukvårdspersonal att värdera beläggningssituationen och således inte är ett bokningssystem. Som patient kan Du inte förlita Dig på BelPort avseende platstillgång utan Du måste ta kontakt med respektive vårdenhet.

  Informationen uppdaterad 170228, SH.