Här presenteras utvalda mått. Läs mer i Årsrapporten.

Antenatala steroider

Gravida kvinnor som kommer/riskerar att föda före 33 graviditetsveckan ska behandlas med kortison för att förebygga död och sjukdom hos det tidigt födda barnet. Det är särskilt viktigt vid förlossning före 28:e graviditetsveckan.

Figur 1. Andel barn (% med 95-procentiga konfidensintervall) som fötts före 28:e graviditetsveckan och där modern behandlats med minst en kortisoninjektion före förlossningen. Redovisning per boenderegion och 3-årsperiod (N=1709). Målvärde mer eller lika med 90%.

Centraliserad förlossning

Förlossningar före 28:e graviditetsveckan bör centraliseras till regionsjukhus med stor vana att vårda extremt tidigt födda barn den första tiden.  

Figur 2. Andel barn (% med 95-procentiga konfidensintervall) som fötts före 28:e graviditetsveckan och på regionsjukhus. Redovisning per boenderegion och 3-årsperiod (N=1836). Målvärde mer eller lika med 90%.

Kejsarsnitt vid extremt tidig födelse

I de fall det finns ett val, så är det fortfarande oklart om kejsarsnitt innebär någon fördel för de allra minsta barnen. Praxis varierar  mellan sjukhus och regioner.

Figur 3. Andel (%) barn födda med kejsarsnitt vid 22-24 graviditetsveckor per storregion (N=640).