För vården

Elektronisk enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården

Hur upplever gravida och nyblivna mammor sin hälsa och vården innan, under och efter graviditeten? 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett projekt för att ta reda på detta. Målet är att alla gravida i Sverige ska kunna besvara Graviditetsenkäten som kommer att finnas tillgänglig på 1177 – Vårdguidens e-tjänster under våren 2018.

Resultaten från Graviditetsenkäten ska leda till en mer kunskapsbaserad mödra- och förlossningsvård som i större utsträckning är formad efter kvinnors behov.

I projektet ingår Graviditetsregistret, Bristningsregistret och Nationell patientenkät som tillsammans med patienter och professionen gemensamt kommer att forma enkäten. 
Kontakt: Eva Estling, samordnare SKL,  eva.estling@skl.se

Socialstyrelsens rapport "2016 års öppna jämförelse av jämlik vård" fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård.

Rapporten är en vidareutveckling av 2015 års öppna jämförelse av jämlik vård och innehåller fördjupade jämförelser och analyser för några indikatorer inom området graviditets- och förlossningsvård. Data har hämtats från bla. Graviditetsregistret. Läs rapporten här