För vården

registrering och diagnossättning av Covid19 

För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatal- avdelningar i Sverige, påbörjar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) insamling av uppgift gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID19.7

Inskrivning i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning. Insamling av uppgifter sker bland annat via Mödrahälsovårdens manuella registrering av data. Frågor finns med både i Inskrivningsregistreringen och i Uppföljningsregistreringen.

VIKTIGT ATT DIAGNOSSÄTTA I JOURNALSYSTEMET VID BEKRÄFTAD COVID-19 (OBSTETRIS, COSMIC & PARTUS)

Diagnoskoder

WHO har beslutat att koden U07.1 ska användas för den nya corona virusinfektionen 2019.Koden som ska användas ur ICD-10-SE är:
  • U07.1 Covid-19, virus påvisat
  • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
Ny tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) har skapats: 
  • ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19 
Tilläggskod till annan utförd åtgärd
För att kunna identifiera en gravid patient i journalsystem och i Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) behövs en O-kod. För gravida som inte har någon obstetrisk vårdorsak men vårdas pga. COVID-19 har SFOG bestämt att man ska använda:
  • ICD-10-koden O98.8W,  annan specificerad infektionssjukdom under graviditet. 

Med vänlig hälsning
Michaela Granfors,
Registerhållare