För forskare

FORSKARUTTAG

Önskar du ett forskaruttag från registret kontaktar någon inom styrgruppen för att diskutera forskningsprojektet. Därefter skickar en skriftlig förfrågan till Graviditetsregistret. Först därefter gör du en ansökan om etikprövning.

Här hittar du som forskar och vill använda data från kvalitetsregistret en snabbguide för hur det går till, och en mall som du kan använda när du ansöker om att få ut data. Materialet är skrivet i samarbete mellan registercentrumen, de regionala cancercentrumen och kansliet för Nationella Kvalitetsregister.

Snabbguide för registerforskare

Blankett för ansökan om registerutlämnande

Vägledning för forskningsutlämnande
Blankett - beställningslista av variabler för forskaruttag

Detaljerad variabellista för forskaruttag.xls 

Variabellista KUB.xlsx

REGISTERSERVICE

Registerservice är en servicefunktion för forskare och de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att bidra till ökad kvalitet på data i kvalitetsregistren. Här hittar man också stöd till forskare som planerar att forska på register. 
På registerservice hemsida hittar du information hur du beställer registerdata.
Registerservice på Socialstyrelsen

ETIKPRÖVNING

Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. 
På Etikprövningsnämndernas hemsida hittar du "Ansökan om etikprövning" samt vägledning till blanketten. Etikprövningsnämnderna.

KOSTNAD

För varje datautag tar Graviditetsregistret ut en kostnad för nedlagd arbetstid.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LAND UTANFÖR EU/EES-OMRÅDET

De särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller vid en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES-området finns i dokumentet nedan. Den bedömning som måste ske innan tredjelandsreglerna är aktuella, nämligen om den behandling som överföringen innebär är laglig eller ej, tas inte upp i detta dokumentet.

Överföring av personuppgifter till tredjeland för forskning