Vad är Gendered Innovations?

Gendered Innovations tar vara på den kreativa kraften i köns- och genusanalys för att upptäcka nya saker.
Det utvärderade projektet Gendered Innovations:

 • utvecklar praktiska metoder för köns- och genusanalys för forskare och ingenjörer;
 • tillhandahåller fallstudier som konkreta illustrationer av hur köns- och genusanalys leder till innovation.

Londa Schiebinger diskuterar projektet i videoklippet nedan:

Varför Gendered Innovations?

Trettio års forskning har visat att köns- och genusbias är både skadligt och dyrt för samhället. Ett exempel: mellan 1997 och 2000 drog man in tio läkemedel från den amerikanska marknaden på grund av livshotande hälsoeffekter. Åtta av dessa läkemedel utgjorde "större hälsorisk för kvinnor än för män" (U.S. GAO, 2001). Det kostar miljarder att ta fram ett läkemedel och få ut det på marknaden, och när det inte fungerar orsakar det dessutom mänskligt lidande och död.

Genusbias är även en anledning till missade marknadsmöjligheter. Inom ingenjörsvetenskapen har det faktum att man betraktat korta personer (kvinnor, men också många män) som "felpositionerade" förare inneburit att de skadats svårare i bilolyckor (se Gravida krockdockor). Inom grundforskningen leder underlåtenheten att använda lämpliga prov av celler, vävnad och djur av kvinnligt respektive manligt kön till felaktiga resultat (se Stamceller). Inom medicinen innebär det faktum att man inte erkänner osteoporos som en sjukdom hos män till att diagnos och behandling av män försenas (se Osteoporosforskning på män). Inom stadsplanering leder bristen på data om vårdinsatser till ineffektiva transportsystem (se Design av bostäder och bostadsområden). Vi har inte råd med snedvriden forskning.

Det är oerhört viktigt att identifiera genusbias och att förstå vilka effekter det får inom naturvetenskap och teknik. Men det stannar inte där: Gendered Innovations erbjuder avancerade och moderna metoder för köns- och genusanalys. En integration av dessa metoder i grundforskning och tillämpad forskning leder till högre kvalitet på forskning, riktlinjer och praxis inom naturvetenskap, hälsa och medicin samt ingenjörsvetenskap. Metoderna för köns- och genusanalyser är en av många metoduppsättningar som en forskare har med sig in i ett projekt.

Tre strategiska angreppssätt

Regeringar och universitet har under de senaste decennierna anammat tre strategiska angreppssätt när det gäller jämställdhet mellan könen:

 • "Fix the Numbers of Women" fokuserar på att öka andelen kvinnor.
 • "Fix the Institutions" främjar jämställdhet inom arbetslivet genom strukturella förändringar inom forskningsorganisationer (NSF; Europeiska kommissionen, 2011).
 • "Fix the Knowledge" eller "genuskodade innovationer" eller "genusdimension" stimulerar till bättre resultat inom naturvetenskap och teknik genom att köns- och genusanalyser integreras i forskningen.

what is gendered InnovationsGendered Innovations:

 • Skapar mervärde i forskning och teknikutveckling genom att säkerställa högkvalitativa och hållbara resultat.
 • Skapar mervärde för samhälletstrong> genom att göra forskningen mer anpassad efter samhällets behov.
 • Bidrar med mervärde till företagsvärlden genom att nya idéer, patent och teknologier kan utvecklas.

Gendered Innovations stimulerar genusmedveten forskning och teknikutveckling, och förbättrar därmed livskvaliteten för både kvinnor och män över hela världen.

Projektbakgrund:

Projektet Gendered Innovations startades vid Stanford University i juli 2009. I januari 2011 inrättade Europeiska kommissionen en expertgrupp, ”Innovation through Gender”, som fick i uppdrag att utveckla genusdimensionen inom forskning och innovation i EU. U.S. National Science Foundation gick med i projektet i januari 2012. Gendered Innovations har även deltagit i utvecklingen av genSET under 2010 Konsensusrapport och FN:s Beslut som avser genus, forskning och teknikutveckling antogs i mars 2011.

För att få med de globala aspekterna av forskning och teknik, har fallstudierna och metoderna för köns- och genusanalys utvecklats genom internationella samarbeten. Över sextio experter från hela Europa, USA och Kanada har deltagit i ett antal tvärvetenskapliga workshops: Stanford University (februari 2011); Fraunhofer, Berlin (mars 2011); Maastricht University (juli 2011); Ministry for Higher Education and Research, Paris (mars 2012); Spanish National Cancer Research Center, Madrid (maj 2012); Harvard University (juli 2012) och Spanish National Research Council, Bryssel (september 2012).

Session i Europaparlamentet

Projektet Gendered Innovations presenterades för Europaparlamentet den 9 juli 2013. Som en del av sessionen publicerade vi Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research med förord av EU-kommissionären Máire Geoghegan-Quinn. Europeiska unionens policy syftar till att främja "genusdimensionen, i forskningens och innovationens innehåll." Gendered Innovations ger de praktiska verktyg som behövs för detta arbete genom våra metoder för köns- och genusanalys. De 23 fallstudierna ger nya insikter i grundforskning, ingenjörsvetenskap och teknikutveckling, miljö, livsmedel och näringslära, hälsa och medicin samt transport. Att integrera köns- och genusanalyser i forskningen stimulerar kreativiteten genom att skapa nya perspektiv, ställa nya frågor och öppna dörrar till nya forskningsområden. Publikationen baseras på webbplatsen för Gendered Innovations, den mest kompletta och uppdaterade informationskällan för genuskodad innovation.

Mål med projektet Gendered Innovations:

Målet med projektet Gendered Innovations är att förse forskare och ingenjörer med praktiska metoder för köns- och genusanalys. För att matcha de globala aspekterna av naturvetenskap och teknik har metoder för köns- och genusanalys utvecklats genom internationella samarbeten. Gendered Innovations involverar experter från USA och EU:s 27 medlemsländer (se Bidragande).

Köns- och genusanalyser leder till Gendered Innovations:

 

stem cell tile osteoporosis tile picture
          crash test dummies picture

 

                                   
animal tile picture   heart tile picture   water tile picture
nlp tile picture   genetics of sex determination tile picture   assistive tech for elderly tile picture

 

Så här används webbplatsen:

Webbplatsen har sex interaktiva portaler:

 • Metoder för köns- och genusanalyser för forskning och teknikutveckling
 • Fallstudier illustrerar hur köns- och genusanalyser leder till innovation
 • Termer redovisar de nyckelkoncept som används på webbplatsen
 • Checklistor för forskare, ingenjörer och utvärderare
 • Policyrekommendationer ger rekommendationer och länkar till viktiga nationella och internationella riktlinjer som stödjer Gendered Innovations
 • Förändring av institutioner ger en sammanfattning av aktuell litteratur om 1) hur andelen kvinnor kan ökas inom naturvetenskap, hälsa och medicin samt ingenjörsvetenskap; 2) hur subtil genusbias kan elimineras på forskningsinstitutioner; och 3) lösningar och bästa praxis.

screenshot of page 1

Termen "Gendered Innovations" myntades 2005 av Londa Schiebinger.

© European Union, 2011
© Stanford University, 2011

Citerade verk

 • Europeiska kommissionen. (2011). Structural Change in Research Institutions: Enhancing Excellence, Gender Equality, and Efficiency in Research and Innovation. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • National Science Foundation (NSF). ADVANCE—Increasing the participation and advancement of women in academic science and engineering careers. http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383 (6 Jan 2014).
 • Roth, J., Etzioni, R., Waters, T., Pettinger, M., Rossouw, J., Anderson, G., Chlebowski, R., Manson, J., Hlatky, M., Johnson, K. (2014). Economic Return from the Women's Health Initiative Estrogen Plus Progestin Clinical Trial: AModeling Study. Annals of Internal Medicine, 160 (9), 594-602.
 • United States General Accounting Office. (2001). Drug Safety: Most Drugs withdrawn in Recent Years had Greater Health Risks for Women. Washington, DC: Government Publishing Office.