Ompröva språk och visuella representationer

Språk och visuella representationer är centrala för alla kunskapsbaserade aktiviteter, även inom vetenskap, hälsa och medicin och ingenjörsvetenskap. Ordval, tabeller, grafer, bilder och ikoner kan forma den vetenskapliga praxisen, vilka frågor som ställs,vilka resultat som uppnås och vilka tolkningar som görs. "Att dela ett språk innebär att dela ett konceptuellt universum" i vilket antaganden, bedömningar och tolkningar av data kan anses "vara vettiga" (Keller, 1992). Att ompröva språket innebär också att ompröva koncept och teorier.

Genom att pröva språk och visuella representationer kan man

 1. Undanröja antaganden som kan begränsa innovation och kunskap på omedvetna sätt.
 2. Undanröja antaganden som omedvetet förstärker ojämställdhet mellan könen.

Språk

Fundera över följande exempel:

 • Oavsiktliga metaforer som skapar hypoteser.
  Analogier och metaforer kan användas för att såväl konstruera som beskriva. De har båda en hypotesskapande och bevisskapande funktion. Genom att analysera språk – "genom uppvakningsmetaforer" – kan vi kritiskt bedöma hur bildhanteringen ger struktur till forskningen (Martin, 1992). Till exempel refererar zoologer till flockar av djur (hästar, antiloper, sjölejon etc.) som "harem". Ordet "harem" utgår från antagandet om en social organisation, i det här fallet polygyni. I det här exemplet misslyckades forskare med att "se" vad som finns utanför metaforens logik. Färska DNA-studier av mustanger visar dock att en given hingst vanligen är fader till mindre än en tredjedel av fölen i en flock. Forskare som ifrågasatte begreppet "harem" fann att mustangston går från flock till flock och ofta parar sig med den hingst de valt själva (Brown, 1995).
 • Inklusivt språk.
  Inklusivt språk kan förbättra rekryteringen av kvinnor och bidra till att de stannar kvar inom traditionellt manliga områden, till exempel ingenjörssväsendet, och på liknande sätt förbättra rekryteringen av män på traditionellt kvinnliga områden, till exempel inom omvårdnad eller psykologi.
  • Man kan använda "hon och han" hellre än det generiska "han" när man refererar till en forskare, ett ämne eller försöksperson vars kön är okänt. Man kan ofta genom att omformulera en mening till plural undvika formuleringar med kön.
  • I engelskan har nya ord lett till ett mer inklusiv användning. Till exempel har ordet "fireman" ersatts med "fire fighter", och "animal husbandry" kan ersättas med det mer neutrala "animal breeding", och "infantrymen" kallas numera vanligen "soldater". Vissa äldre termer som "aviatrix" och lady doctor" har helt försvunnit.

Visuella representationer

Visuella representationer inom vetenskap, medicin och ingenjörsvetenskap kan innehålla genuspåverkade budskap som rör 1) innehållet inom ett område eller en disciplin eller 2) utövarna inom ett område eller en disciplin. Fundera över följande:

 • Visuell återgivning av data

  Visuella återgivningar av data kan dölja genusantaganden. I fältstudien om Public Transportation förekommer nedanstående diagram som visar resor i Madrid 2007. Den första bilden (nedan vänster) återger transportdata som samlats in och rapporterats på traditionellt sätt. Den fokuserar på resor i samband med lönejobb genom att presentera data i samma stora kategori. Vårdarbete (i rött) är uppdelat i flera små kategorier och instoppade under rubriker som ledsagande, shopping och fritid.

  Den andra bilden (höger) delar upp allmänna transportresor på ett annat sätt och samlar vårdresor under en kategori. Genom att visualisera vårdresor i en dedikerad kategori betonas vikten av vårdarbete och trafikingenjörer kan designa system som fungerar bra för alla segment i populationen, förbättrar effektiviteten i stadsplaneringen och tar hänsyn till den globala uppvärmningen (Sánchez de Madariaga, 2011).

trips by purpose

Checklista

Fundera över följande när språk och visuella återgivningar omprövas:

 • Hur kan metaforer vara genuspräglade och ge upphov till oavsedda hypoteser?
 • Innebär genuspräglade metaforer att stereotyper förstärks?
 • Är valet av ord eller namngivningspraxisen genuspräglad?
 • Hur påverkar nomenklaturen vem som blir vetenskapsman eller ingenjör?
 • Är det språk och de bilder som används genusinkluderande?
 • Är diagram, tabeller eller bilder som används för att visualisera abstrakta koncept oavsiktligt genuspräglade?
 • Framställs ett visst vetenskapligt eller tekniskt område på ett sätt som förmedlar ett budskap om "genuslämplighet" när det gäller kvinnors och mäns deltagande?
 • Är problem eller utbildningsövningar som valts ut för att illustrera grundläggande vetenskapliga principer genuspräglade på omedvetna sätt?

Relaterade fallstudier

Kollektivtrafik
Läroböcker
Videospel

Citerade verk

 • Brown, N. (1995). The Wild Mares of Assateague. Research at Pennsylvania State University, 16, 15-19.
 • Christidou, V., & Kouvatas, A. (2011). Visual Self-Images of Scientists and Science in Greece. Public Understanding of Science, (Online in Advance of Print).
 • Keller, E. (1992). Secrets of Life, Secrets of Death: Essays on Language, Gender and Science. New York: Routledge.
 • Martin, E. (1992). The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction. Boston: Beacon.
 • Ministerio de Fomento. (2007). Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (Movilia 2006/2007). Madrid: Ministerio de Fomento.
 • Sánchez de Madariaga, I. (2012). The Mobility of Care: A New Concept in Urban Transportation. In Sánchez de Madariaga, I., & Roberts, M. (Eds.) Fair Share Cities. The Impact of Gender Planning in Europe. London: Ashgate.