Analysera faktorer som relaterar till kön och genus

Det är viktigt att analysera kön och genus (se Analysera kön och Analysera genus), men det är också nödvändigt att undersöka hur andra faktorer relaterar till kön och genus (Hankivsky et al., 2008). Dessa faktorer eller variabler kan vara biologiska, sociokulturella eller psykologiska aspekter hos användare, kunder, försökspersoner eller celler. Exempel på sådana faktorer:

 • Genetik
 • Ålder
 • Könshormoner
 • Reproduktiv status
 • Kroppssammansättning
 • Komorbiditet
 • Kroppsstorlek
 • Handikapp
 • Etnicitet
 • Nationalitet
 • Geografisk plats
 • Socioekonomisk status
 • Utbildningsbakgrund
 • Sexuell läggning
 • Religion
 • Livsstil
 • Språk
 • Familjekonfiguration
 • Miljö

Forskare kan undersöka hur kön och/eller genus samspelar med andra viktiga faktorer på följande sätt:

 1. Identifiera relevanta faktorer och variabler. Innan en studie påbörjas bör forskare ställa upp hypoteser om relevanta faktorer. Kön och genus relaterar till andra biologiska och sociala variabler, något som ger upphov till skillnader mellan eller inom grupper (Whittle et al., 2001). Sådana faktorer kan avslöja skillnader i undergrupper hos kvinnor och män som inte skulle ha uppdagats om man enbart använt sig av genus eller kön som variabel (se fallstudien Nutrigenomik). Om man tar hänsyn till skillnader i exempelvis socioekonomisk status, kan man upptäcka oväntade skillnader mellan kvinnor och män som inte kan förklaras med enbart kön eller enbart socioekonomisk status, till exempel att kvinnor med hög socioekonomisk status har liknade hälsostatus som män med låg socioekonomisk status (Sen et al., 2010).
 2. Definiera faktorer och variabler. Forskarna måste definiera faktorer tydligt för att kunna beakta potentiella användare (se fallstudien Kollektivtrafik), förklara hälsomässiga skillnader, minska publikationsbias och genomföra tillförlitliga metaanalyser (Schulz et al., 2006; Rommes et al., 2000).
 3. Identifiera hur faktorer och variabler förhåller sig till varandra. Att förstå vilka beröringspunkter olika faktorer har med kön och genus är viktigt för att man ska kunna förklara eller förutse skillnader i hälsa och fastställa användarbehov (Weber et al., 2007; Faulkner, 2004). Exempelvis har kön, socioekonomiska faktorer, könsuppdelning i arbetet och språk visat sig samverka och påverka hur lantarbetare exponeras för hormonstörande ämnen (se fallstudien Kemikalier i miljön), och kön, geografisk plats och genusrelationer samverkar för att fastställa tekniska behov hos kvinnor och män (se fallstudien HIV-Mikrobicider ).

Relaterade fallstudier

Klimatförändringar
Avköna knät
Kemikalier i miljön
HIV-Mikrobicider
Modell av bröstkorgen
Information för flygresenärer
Nanoteknikbaserad screening för HPV
Nutrigenomik
Osteoporos Forskning i Män
Kollektivtrafik

Citerade verk

 • Faulkner, W. (2004). Strategies of Inclusion: Gender and the Information Society (SIGIS) Report. Edinburgh: University of Edinburgh Press.
 • Hankivsky, O., & Christoffersen, A. (2008). Intersectionality and the Determinants of Health: A Canadian Perspective. Critical Public Health, 18 (3), 271-283.
 • Rommes, E., van Slooten, I., van Oost, E., & Oudshoon, N. (Eds.) (2004). Designing Inclusion: The Development of ICT Products to Include Women in Information Society. Enschede: University of Twente.
 • Schulz, A., & Mullings, L. (Eds.) (2006). Gender, Race, Class & Health: Intersectional Approaches. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Sen, G. , Lyer, A., & Mukherjee, C. (2010). A Methodology to Analyze the Intersections of Social Inequalities in Health. Journal of Human Development and Capabilities, 10 (3), 397-415.
 • Weber, L., & Fore M. (2007). Race, Ethnicity and Health: An Intersectional Approach. In Hernan, V., & Feagin, J. (Eds.), Handbooks of Sociology and Racial and Ethnic Relations, pp. 191-219. New York: Springer Press.
 • Whittle, K., & Inhorn, M. (2001). Rethinking Difference: A Feminist Reframing of Gender/Race/Class for the Improvement of Women's Health Research. International Journal of Health Services, 31 (1), 147-165.