Stereotyper

En stereotyp är en allmänt hållen, förenklad och essentialistisk uppfattning om en specifik grupp. Grupper görs ofta stereotypa på grundval av kön, genusidentitet, ras och ethnicitet, nationalitet, ålder, socioekonomisk status, språk, osv. Stereotyper är djupt förankrade i de sociala institutionerna och kulturen i stort. De är ofta uppenbara, även för små barn, och påverkar och formar hur människor interagerar med varandra. Till exempel skapade videospelstillverkare en spelplattform för flickor i rosa eftersom föräldrarna (som köpte spelet) ansåg att det var detta deras döttrar ville ha. Flickorna själva föredrog mörkare metalliska färger (Rommes, 2006).

Könsstereotyper återspeglar normativa uppfattningar om femininiteter och maskuliniteter, kvinnor och män. Vad som uppfattas som stereotypiskt kvinnligt respektive manligt varierar dock mellan kulturer och över tiden, precis som alla aspekter av genus. Könsstereotyper framställer vanligen femininiteter och maskuliniteter som binära motsatser eller dualismer, till exempel känsla kontra förnuft.

Genom att överförenkla subjektet förlorar stereotypen både komplexiteten och mångfalden som man empiriskt hittar när man studerar riktiga människor och deras beteenden. Själva konstruktionen av stereotypen får till följd att den ger en missvisande bild av den grupp den förväntas beskriva. Stereotyper lever ofta kvar även när verkligheten som de en gång baserades på har förändrats. Stereotypen om kvinnan som husmor och hemmets centralgestalt finns kvar även i länder där de flesta kvinnor yrkesarbetar på heltid.

Allt detta gör att stereotyper inte är en lämplig utgångspunkt för tolkningar inom forskningsprojekt eller för utvärderingar av målgrupper och kundgrupper. Forskare och ingenjörer måste utmana stereotyperna och istället leta efter empiriska data när de studerar de grupper som de forskar om eller utvecklar tekniker för. Femininiteter och maskuliniteter är dynamiska och plurala. Kvinnor har många olika intressen och färdigheter. Om en mobiltelefon designas för en "stereotypisk" kvinna kommer den inte att tilltala kvinnor som faller utanför den stereotypa bilden (Faulkner, 2004).

Avoiding Stereotypes

  • Ta reda på fakta om människor och deras beteenden, och titta på olika samhällsklasser, geografiska områden, utbildningsbakgrunder osv. Gör inga antaganden som baseras på normativa eller stereotypa antaganden om kvinnor och män.
  • Beakta både de strukturella och de kulturella mekanismerna som ofta upprätthåller könsuppdelningar och ojämlikheter. Det är större sannolikhet att man fångar upp viktiga men osynliga mönster genom observationsbaserade metoder än med intervjuer och enkäter, inte minst eftersom människors faktiska agerande kan skilja sig från hur de beskriver sig själva.
  • Försök hitta genusnormer, antaganden eller stereotyper som inte stämmer överens med verkliga människor och deras beteenden. Det kan avslöja fruktbara utrymmen för kreativ, genuspräglad innovation – innovation som kan driva den vetenskapliga och tekniska utvecklingen framåt, och samtidigt förbättra jämställdheten.

Stereotyphot

Stereotyper kan påverka prestationer på ett negativt sätt. Stereotyphot – det upplevda hotet om att reduceras till den stereotyp som en individ identifieras med – kan få dugliga personer i en grupp att "anpassa" sig till sin grupps negativa stereotyp. När unga kvinnor påminns om sitt kön inför ett matematikprov genom att de ombeds kryssa i en ruta för "kvinna" eller "man", tenderar de att prestera sämre än när det inte finns någon sådan ruta att kryssa i (Steele, 1997). På liknande sätt försämras resultatet för vita manliga ingenjörsstudenter på matematikprov om de får veta att asiatiska ingenjörsstudenter gör samma prov (Page, 2007).

Citerede verk

  • Faulkner, W. (2004). Strategies of Inclusion: Gender and the Information Society. Edinburgh: University of Edinburgh.
  • Page, S. (2007). The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies. Princeton: Princeton University Press.
  • Rommes, E. (2006). Gender Sensitive Design Practices. In Trauth, E. (Ed.), Encyclopedia of Gender and Information Technology, pp. 675-681. Hershey: Idea Group Publishing.
  • Steele, C. (1997). A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance. American Psychologist, 52 (6), 613-629.