Genusdimension inom forskning

"Genusdimension" innebär att man integrerar köns- och genusanalyser i forskningen. Termen används av Europeiska kommissionen.

Projekten inom Gendered Innovations har tagit fram metoder för köns- och genusanalys som kan integreras i alla faser av grundforskning och tillämpad forskning – från prioriteringar, anslagsbeslut och etablering av projektmål och -metoder till insamling av data, analyser och utvärdering. (Könsaspekten kan helt enkelt inte läggas in senare i projektet.) Målet med att integrera kön och genus är att säkerställa högklassig forskning. Genusdimensionen handlar om att utnyttja den kreativa kraften i genusanalyser till att upptäcka nya saker.

"Jämställdhetsintegrering" eller "jämställdhet i forskningen" däremot, handlar om deltagande och strävar efter att främja jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Man kan urskilja tre strategiska förhållningssätt för jämställdhet:

Genusdimensionen är en del av Europeiska kommissionens nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Enligt Artikel 15 ska "jämställdhetsaspekten främjas effektivt i forsknings- och innovationsinnehåll." (Europeiska kommissionen, 2011b).

Andra forskningsorgan har också integrerat köns- och genusanalyser i forskningen – här kan nämnas Irish Research Council och Canadian Institutes of Health Research. För riktlinjer som gäller större anslagsgivare, se http://genderedinnovations.stanford.edu/sex-and-gender-analysis-policies-major-granting-agencies.html

Citerade verk

  • European Commission. (2011a). Structural Change in Research Institutions: Enhancing Excellence, Gender Equality, and Efficiency in Research and Innovation. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
  • European Commission. (2011b). Regulation of the European Parliament and of the Council: Establishing Horizon 2020‚ The Framework Programme for Research and Innovation, 2014-2020, Article 15. Brussels: European Commission.
  • National Science Foundation (NSF). ADVANCE—Increasing the participation and advancement of women in academic science and engineering careers. http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383 (6 Jan 2014).