Samspel mellan kön och genus

"Kön" och "genus" är analytiskt olika men inte fristående termer. De bör definieras klart och tydligt i forskningsrapporter. Kön och genus samspelar på viktiga och komplexa sätt (se Analysera hur kön och genus interagerar). Det är sällan en observerad skillnad mellan män och kvinnor endast involverar kön och inte genus, och det är sällan genus fungerar utanför ett sammanhang som handlar om kön. Den specifika typen av samspel mellan begreppen varierar beroende på den aktuella frågeställningen och andra faktorer, exempelvis socioekonomisk status eller geografisk plats, som kan påverka kön och genus (se Analysera faktorer som inbegriper både kön och genus).

  • 1. Det biologiska könet påverkar det sociokulturella genuset.

    Exempel (ingenjörsvetenskap): I vissa kulturer påverkas skillnaderna i utbildningsnivå mellan pojkar och flickor av det biologiska könet. Bristen på fungerande sanitetsanläggningar kan utgöra en orsak till att flickor inte går i skolan. Menstruation ökar flickors behov av rena toaletter och avskildhet på skolan. I exempelvis Uganda stiger andelen flickor som hoppar av skolan dramatiskt i åldern 12–13 då den första menstruationen uppträder (se fallstudien Fallstudie: Vatteninfrastruktur).

  • 2. Sociokulturella genusbeteenden påverkar biologiska könsskillnader.

    Exempel (hälsa och medicin): Både genus och kön spelar in när risken för benskörhet ska fastställas. Skillnader i frekvensen av benskörhet, som länge kopplats till det biologiska könet, kan delvis vara ett resultat av genusbeteenden som påverkar diet, solexponering och träning av viktskäl (se fallstudien Fallstudie: Osteoporosis Research in Män).