Kön

"Kön" är en biologisk kvalitet eller klassificering av sexuellt reproducerande organismer, vanligen uppdelade i honor, hanar och/eller hermafroditer, beroende på de funktioner som styrs av kromosomuppsättningar, fortplantningsorgan eller specifika hormoner eller miljöfaktorer som påverkar hur de fenotypiska egenskaperna, vilka är starkt kopplade till honor eller hanar inom en viss art, uttrycks. Hormonella (och miljörelaterade) effekter, som kan vara strukturella (differentierande) och i grunden permanenta, eller aktiverbara och därmed potentiellt reversibla, påverkas starkt av individens genetiska konstitution (Wallen, 2009). Därför är det en rad egenskaper inom respektive kön där de fenotypiska egenskaperna hos honor och hanar sammanfaller, särskilt när det gäller "sekundära könskarakteristika". Kön kan definieras enligt

Fallgropar när man analyserar kön

Problem kan uppkomma om forskaren antar att:

 • alla kvinnor alternativt män är likadana
 • kvinnor och män är olika
 • uppenbara skillnader mellan kvinnor och män är endast biologiska
 • uppenbara skillnader mellan kvinnor och män gäller för alla kulturer
 • Genetik: kromosomkonstitution (hona/hane), till exempel ZW/ZZ (fåglar och vissa insekter), XX/XO (insekter) och XX/XY (de flesta däggdjur). Hos däggdjur är det SRY-genen (Sex Determining Region Y) som spelar den största rollen för könsdifferentiering, men på grund av andra transkriptionsfaktorer som DAX1 och FOXL2 hos kvinnor och SOX9 hos män, eller translokation av SRY till X-kromosomen eller en autosom, kan kvinnor och män ha andra karyotyper än 46,XX respektive 46,XY (se fallstudien Genetik av könsbestämning). Oavsett karyotyp innebär närvaron av könsbestämmande gener att varje mänsklig cell med kärna har ett "kön". Anm: många arter har icke-genetiska könsbestämmande system, se nedan.)
 • Gameter: könsceller. Hos arter som producerar två morfologiskt distinkta typer av gameter där varje individ endast alstrar en typ, är distinktionen ägg/spermie grunden för hur man skiljer mellan honor respektive hanar.
 • Morfologi: fysiska egenskaper som särskiljer kvinnliga och manliga fenotyper.
  • Primära könskarakteristika hos människor och många andra djur inkluderar följande:
   • Inre fortplantningsorgan och genitalier som utvecklats från "bipotentiella" organ (t.ex. gonader som kan bli antingen äggstockar eller testiklar) och dubbla strukturer. I allmänhet bibehålls en struktur medan den andra tillbakabildas. Mänskliga embryon har exempelvis både mesonefriska och paramesonefriska gångar. De första utvecklas till de Müllerska gångarna (och bildar äggledare, livmoder och vagina) hos kvinnor, men tillbakabildas hos män. De senare utvecklas till de Wolffska gångarna (och bildar sädesblåsa, bitestikel och sädesledare) hos män, men tillbakabildas hos kvinnor.
   • Yttre genitalier, som vanligen bildar en av två grundläggande former: vagina, blygdläppar och klitoris hos kvinnor, och pung och penis hos män. Trots detta behöver yttre genitalier inte nödvändigtvis återspegla karyotypiska eller inre genitalier (Fausto-Sterling, 2000).
   • Könsdimorfism i prenatala neurala strukturer. Många morfologiska och funktionella dimorfismer i hjärnan uppstår hos foster sent under graviditeten eller hos nyfödda. De kan bero på särskiljande effekter orsakade av fetala hormoner och andra könsreglerande mekanismer, inklusive genetiska och miljömässiga faktorer (McCarthy et al., 2011; Jazin et al., 2010).
   • Andra könsdimorfa vävnader där forskning pågår. I takt med att forskningen kring "kön" fortsätter att expandera utanför området för reproduktion och neurovetenskap, tilldrar sig könsdiformism i andra fetala strukturer allt mer uppmärksamhet.
  • Sekundära könskarakteristika är fenotypa drag som är starkt kopplade till kvinnor eller män och som framträder vid puberteten när äggstockar och testiklarna producerar mycket högre nivåer av östrogen och androgener. Dessa kallas ofta "gonadala hormoner" (även om de också produceras av binjuren och metaboliseras i många av kroppens vävnader) eller "könshormoner" (även om också andra hormoner och genetiska faktorer påverkar de kvinnliga och manliga fenotypiska dragen och könshormoner har funktioner som inte ör kopplade till könsbestämningen), och båda hormonklasserna har stor biologisk betydelse hos båda könen. Exempelvis är östrogen väsentligt för skelettbildningen hos båda könen, och androgener bidrar till köns- och kroppsbehåringen i puberteten hos båda könen.

   Exempel på sekundära könskarakteristika hos människor är kortare kroppslängd, bredare bäcken, utveckling av bröst och större andel fett i höfter och skinkor hos kvinnor, och bredare axlar, större muskelmassa, mer ansikts- och kroppsbehåring samt skallighet hos män. Som nämnts tidigare varierar dessa egenskaper inom respektive kön och överlappar delvis varandra. Det finns till exempel många kvinnor som är längre än många män, och en del kvinnor är starkare än många män – se Analysera kön.

   De här egenskaperna kan också stimuleras av externt tillförda hormoner. Muskelmassa och ansiktsbehåring ökar hos kvinnor som tar manliga könshormoner, och bröst och andra "kvinnliga" drag utvecklas hos män som tar östrogen.

  Icke-genetiska system för könsbestämning återfinns hos många arter (Gilbert, 2010). Det finns flera varianter:
  • Termisk könsbestämning: Hos alla krokodiler, de flesta sköldpaddor och några andra reptiler, avgörs könet delvis eller helt av temperaturen. Hos vissa arter styrs könsbestämningen genetiskt inom ett viss temperaturintervall, men av miljöfaktorer utanför det intervallet.
  • Åldersbaserad könsbestämning: Hos några arter, till exempel snäckarten ostronpest Crepidula fornicata, är alla unga individer av hankön, men några byter senare till honkön, beroende på vilken placering de får i den hög av sniglar som de formar.
  • Social könsbestämning: Hos många fiskarter bestäms könet av de sociala interaktionerna med andra medlemmar i stimmet. Hos skedmasken Bonellia viridis bestäms könet av den fysiska miljön: larver som hamnar på havsbotten utvecklas till honor (~10 cm långa), medan larver som slukas av en vuxen hona utvecklas till hanar (~2 mm långa) och lever symbiotiskt med honan inuti henne.

Intersex kan definieras som varianter eller kombinationer av vad som betraktas som typiskt manliga och typiskt kvinnliga kromsomomala, gonadala och genitala karakteristika (Karkazis, 2008; Kessler, 1990).

Citerade verk

 • Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York: Basic Books.
 • Gilbert, S. (2010). Developmental Biology, 9th Edition. Sunderland: Sinauer Associates.
 • Jazin, E., & Cahill, L (2010). Sex Differences in Molecular Neuroscience: From Fruit Flies to Humans. Nature Reviews, 11 (1), 9-17.
 • Karkazis, K. (2008). Fixing Sex: Intersex, Medical Authority, and Lived Experience. Durham: Duke University Press.
 • Kessler, S. (1998). Lessons from the Intersexed. News Brunswick: Rutgers University Press.
 • McCarthy, M., & Arnold, A. (2011). Reframing Sexual Differentiation of the Brain. Nature Neuroscience, 14 (6), 677-683.
 • Wallen, K. (2009). The Organizational Hypothesis: Reflections on the 50th Anniversary of the Publication of Phoenix, Goy, Gerall, and Young (1959). Hormones and Behavior, 55 (5), 561–565.