Ompröva koncept och teorier

"Terminologier och koncept styr vårt tänkande. Begrepp som ’könshormoner’ eller ’kvinnliga reaktionsmönster’ inom ge netik för könsbestämning kan leda forskningen på helt fel spår."
Biolog från Stanford University.

Teorier utgör ett ramverk för hur man förklarar och förutsäger fenomen. Koncept relaterar till hur data beskrivs och tolkas, och också hur särskilda fenomen kan kategoriseras. Vissa teorier rör ett helt område och har status av ett paradigm, andra rör vissa frågor eller ämnen inom fältet. I båda fallen styr teorier och koncept hur forskning bedrivs inom ett visst fält eller ämnesområde och påverkar

 • vad som utgör ett intressant forskningsämne
 • vad som behöver förklaras (dvs. intressanta forskningsfrågor)
 • vad som räknas som bevis
 • hur bevis tolkas (och vilka koncept som används)
 • vilka metoder som anses lämpliga

Syftet med att ompröva centrala koncept och teorier i relation till kön och genus är att säkerställa

 1. att antaganden eller frågor har baserats på bästa möjliga tillgängliga bevis och information
 2. att koncepten och teorierna som används inte döljer viktiga aspekter av kön och genus som skulle kunna vara en fruktbar grogrund för innovation.

Frågor:

 1. Vilka (om några alls) "bakgrundsantaganden" om kön och genus formar eller ligger inbäddade i koncepten och teorierna för det aktuella området? Det behöver inte vara explicita sådana. Underliggande antaganden är delade uppfattningar och praxis inom en forskningsgemenskap som inte ifrågasätts (Longino, 2002). Analysera genus och Ompröva språk och visuella representationer kan bidra till att uppdaga omedvetna antaganden som påverkar koncept och teorier.
 2. Vilka är implikationerna av koncept och teorier om kön och genus för hur forskning bedrivs på området, dvs. val av forskningsämnen, metoder som används, vad som räknas som bevis och hur dessa tolkas? Hur bidrar dessa koncept och teorier till att formulera forskningsfrågor?
 3. Vilka frågor relaterade till kön och genus berörs inte eller missförstås eller är felrepresenterade, som ett resultat av hur koncept och teorier på området är strukturerade? Konceptet med "felpositionerade" förare utesluter vissa personer som ingår i den population ingenjörer designar för (se fallstudien Gravida krockdockor).
 4. Finns det konflikter mellan de antaganden som görs om kön och genus (inom befintliga koncept och teorier på området) och relevanta tillgängliga bevis och insikter om kön och genus? Hur måste koncept och teorier omformuleras för att ta hänsyn till dessa nya bevis?
 5. Hur kan nya koncept eller teorier belysa nya bevis?
 6. Innebär dessa koncept och teorier att det skapas utrymme för innovationer med genusperspektiv?

Exempel på viktiga förändringar av koncept och teorier: Till en början betecknade arkeologer endast vissa stenföremål, som väl utmejslade pilspetsar, spjut, handyxor och liknande, som "verktyg". Den här kategoriseringen ledde teoretiker till uppfattningen att tidiga mänskliga samhällen var beroende av jakt på storvilt. I ett andra steg antog man (utifrån då gällande normer) att männen var verktygsmakarna och jägarna. När konceptet "verktyg" breddades till att inkludera verktyg av stenflisor som användes för att öppna nötter, malning, läder- och träarbeten, förstod teoretikerna bättre bredden av matproduktionen i tidiga mänskliga samhällen. När uppfattningen om vad som kunde anses vara "verktyg" vidgades för förhistoriska samhällen, öppnade detta upp för nya frågor om vad de tidiga människorna vanligen åt och vad dessa samhällen hade för ekonomiska och kulturella mål (Conkey, 2007; Gero, 1993).

Exempel på viktig konceptförändring: Benskörhet har traditionellt definierats som en sjukdom som drabbar vita, postmenopausala kvinnor. Män står dock för nära en tredjedel av osteoporosrelaterade höftfrakturer i Europa och USA, och det blir allt tydligare att de har underdiagnostiserats på grund av den begränsade diagnostiska definitionen Inkluderandet av såväl män som minoritetsgrupper som befinner sig i riskzonen har lett till ny forskning och klinisk praxis som beaktar osteoporos i bredare populationer (se fallstudien Osteoporos). Hjärtsjukdom har definierats som en sjukdom för medelålders män. Ändå är hjärtsjukdom en mycket vanlig dödsorsak även hos kvinnor. Att omdefiniera hjärtsjukdom till att omfatta kvinnor har inneburit omdefiniering av symtomen för hjärtsjukdom och att nya diagnostiska verktyg identifierats. Det kan också kräva att man modifierar de populationer som används i kliniska försök och frångår den traditionella uppdelningen 70 % män och 30 % kvinnor (se fallstudien Hjärtsjukdom).

Relaterade fallstudier

Genetik av könsbestämning
Hjärtsjukdom hos kvinnor
Osteoporos Forskning i Män
Kollektivtrafik
Läroböcker

Citerade verk

 • Conkey, M. (1993). Making the Connections: Feminist Theory and Archaeologies of Gender. In DuCros, H., & Smith, L. (Eds.), Women in Archaeology: A Feminist Critique, pp. 3-15. Canberra: Department of Prehistory Press at the Australian National University.
 • Faulkner, W., & Lie, M. (2007). Gender in the Information Society: Strategies of Inclusion. Gender, Technology, and Development, 11 (2), 157-177.
 • Gero, J. (1993). The Social World of Prehistoric Facts: Gender and Power in Paleoindian Research. In DuCros, H., & Smith, L. (Eds.), Women in Archaeology: A Feminist Critique, pp. 31-40. Canberra: Department of Prehistory Press at the Australian National University.
 • Gilbert, S. (2009). Developmental Biology, 8th Edition. Sunderland: Sinauer.
 • Lenhart, A., Kane, J., Middaugh, E., Macgill, A., Evans, C., & Vitak, J. (2008). Teens’ Gaming Experiences are Diverse and Include Significant Social Interaction and Civic Engagement. Washington, D.C. : Pew Internet and American Life Project.
 • Longino, H. (1990). Science as Social Knowledge. Princeton: Princeton University Press.
 • Uhlenhaut, N., Jakob, S., Anlag, K., Eisenberger, T., Sekido, R., Kress, J., Treier, A., Klugmann, C., Klasen, C., Holter, N., Riethmacher, D., Schütz, G., Cooney, A., Lovell-Badge, R., & Treier, M. (2009). Somatic Sex Reprogramming of Adult Ovaries to Testes by FOXL2 Ablation. Cell, 139 (6), 1130-1142