Projektbeskrivning

Frekvensen intrauterin fosterdöd (IUFD) (fr.o.m. graviditetsvecka 28) är ca 4/1000 förlossningar. I Stockholms läns landsting är förlossningstalen ca 20 000/år varför incidensen intrauterin forsterdöd i Stockholm blir ca 80/år. Orsakerna till IUFD är många, bl.a. infektioner, missbildningar hos barnet och sjukdomar hos modern. Rutinerna för provtagning vid IUFD varierar mellan olika sjukhus. Tidigare undersökningar har visat att ju mer omfattande utredning som görs, desto fler dödsorsaker kan fastställas. Det måste dock finnas en rimlighet i ansträngningar och kostnader för vad man kan tänkas vinna på olika undersökningar vid IUFD. Handläggningen bör  inte vara alltför invecklad och omfattande för att alla skall kunna genomföra den, även på jourtid. Vilka prover man bör ta är en omdiskuterad fråga.

Det finns tre huvudsyften med att överhuvudtaget ta prover för att försöka fastställa orsaken till intrauterin fosterdöd:

1. Föräldrarnas sorgearbete underlättas.
2. Adekvat riskbedömning och optimal individualiserad handläggning inför kommande graviditeter.
3. Sammanställning av orsaker till IUFD har vetenskapligt, epidemiologiskt värde och leder till ökad kunskap om incidens av och orsaker till IUFD.

För att kunna optimera provtagningsrutinerna och vinna ökad kunskap om orsaker och incidens av IUFD inom ett väl definierat geografiskt område har ett gemensamt detaljerat dataregister utarbetats i samarbete med företrädare för obstetrik, klinisk genetik, virologi, bakteriologi, koagulationsforskning och pediatrisk patologi. Detta skall användas vid samtliga fall av IUFD vid Stockholmssjukhusen och kommer fortlöpande att utvärderas.